Om Länsstyrelsen

Flygbild över Länsstyrelsen

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

Länsstyrelsen Östergötlands vision

Ett livskraftigt Östergötland

Våra övergripande mål

Länsstyrelsen Östergötland har satt upp följande mål:

  • Vi har en god dialog med vår omgivning
  • Vi är en effektiv och modern kunskapsmyndighet
  • Vi arbetar offensivt och våra initiativ ska leda till utveckling
  • Vi är en ledande kraft för hållbar tillväxt
  • Våra beslut är konsekventa, rimliga och rättvisa

Profilfrågor

Länsstyrelsen har att hantera frågor inom ett stort antal politikområden. Målet är att ständigt utveckla myndighetens eget arbete så att vi kan möta nya krav och bli en än effektivare arbetsplats.

I Östergötland har länsledningen valt att pritoritera följande frågor:

  • Verka för ett gynnsamt klimat för utvecklad infrastruktur (Ostlänken) och ökat byggande. 
  • Främja näringslivet för ökad tillväxt och sysselsättning i stad och på landsbygd.
  • Utveckla Östergötlands samverkansmodell i integrationsarbetet med fokus på ökad sysselsättning och snabbare etablering.
  • Stärka kampen mot hedersrelaterat våld och förtryck samt kampen mot könsstympning av flickor och kvinnor, och stärka Länsstyrelsens roll som ett nationellt kunskapscentrum i Östergötland.
  • Bidra till att minska övergödningen av Östersjön genom effektiva arbetsformer, samt driva arbetet med att minska klimatpåverkan och att anpassa till ett förändrat klimat.

Kontakta oss

Du kan nå oss via telefon,
e-post, brev, fax och besök.

Här finns alla uppgifter