Stångåns vatten blir skyddat

Länsstyrelsen Östergötland har beslutat om att området kring ytvattentäkten Stångån i Linköpings, Åtvidabergs och Kinda kommun ska bli ett vattenskyddsområde. Det är för att säkra tillgången på vatten av bra kvalité att göra dricksvatten av.

Skyddsföreskrifterna träder i kraft den 1 juli 2017 och ska, i ett mångårigt perspektiv, garantera en fortsatt god tillgång till råvatten av bra kvalité. Föreskrifterna reglerar bland annat hantering av kemiska produkter, anläggningar för avloppsvatten och täktverksamhet.

Vattenskyddsområdet är indelat i zoner som är anpassade efter de naturgivna förhållandena och skyddsbehovet i respektive zon.

Länkar

Beslutet

Karta över området och de olika skyddszonerna

Förklaring av definitioner

Fakta

Råberga vattenverk är ett ytvattenverk som tar sitt vatten från Stångån inom Linköpings tätort. Råberga försörjer tillsammans med Berggårdens vattenverk cirka 133 300 personer i ett gemensamt ledningsnät i Linköpings kommun. Huvudvattentäkt är Berggårdens vattenverk men vid en driftstörning på Berggårdens vattenverk ska Råberga vattenverk kunna försörja samtliga anslutna personer i Linköpings kommun.

 

För mer information, kontakta gärna:

Göran Thunberg, miljöskyddshandläggare, tfn: 010-223 54 60