Pengar att söka till klimat, energi och bostäder

För närvarande finns ett flertal planerings- och investeringsstöd att söka, där kommuner är en av målgrupperna.

Samtliga stöd syftar på ett eller annat sätt till att få till stånd fler klimat- och energiåtgärder, ökat bostadsbyggande och/eller utvecklade stads- och bostadsområden.

Detta informationsutskick gör inte anspråk på att vara heltäckande, utan har ambitionen att bidra till överblicken och inspirera till möjliga ansökningsvägar. För de stöd ni är extra intresserade av rekommenderas ni att läsa vidare via länkarna eller kontakta någon av personerna nedan.

Gällande bostadsstöden så anordnar Länsstyrelsen ett informationsmöte kring dessa den 11 oktober. Se mer via Länsstyrelsens kalender.

Avancerad teknik i stadsutveckling

Följande kan söka: Juridiska personer som till exempel landsting, kommuner, aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, organisationer, bostadsrättsföreningar, ideella föreningar, ekonomiska föreningar, universitet, högskolor och stiftelser.

Ansökningstid: Höstens utlysning är öppen 28 augusti–28 september klockan 17.00.

Läs mer hos Naturvårdsverket.

Klimatklivet

Följande kan söka: Företag, kommuner, landsting, bostadsrättsföreningar och andra organisationer med flera.

Ansökningstid: 9 oktober klockan 9.00-9 november klockan 17.00.

Kontaktperson hos Länsstyrelsen: Katja Wehbi, katja.wehbi@lansstyrelsen.se, telefon (växel): 010-223 50 00.

Läs mer hos Naturvårdsverket.

Stöd till solceller

Följande kan söka: Företag, offentliga organisationer, privatpersoner.

Ansökningstid: Löpande.

Kontaktperson hos Länsstyrelsen: Nina Mellberg, telefon (växel): 010-223 50 00.

Läs mer hos Länsstyrelsen.

Sanering för bostadsbyggande

Följande kan söka: Alla kommuner som har ett behov av bostäder och ett förorenat område som förhindrar bostadsbyggande.

Ansökningstid: Löpande.

Kontaktperson hos Länsstyrelsen: Elisabeth Omsäter och Maria Lindqvist, telefon (växel): 010-223 50 00.

Läs mer hos Naturvårdsverket.

Stöd för hyresbostäder och bostäder för studerande

Följande kan söka: Fastighetsägare, tomträttsinnehavare eller någon som anordnar bostäder på ofri grund.

Ansökningstid: Löpande, inget slutdatum i förordningen. Ansökan måste inkomma till Länsstyrelsen innan projektet påbörjas.

Kontaktperson hos Länsstyrelsen: Maria Larsson, telefon (växel): 010-223 50 00.

Läs mer hos Länsstyrelsen.

Stöd för renovering och energieffektivisering i vissa bostadsområden

Följande kan söka: Fastighetsägare.

Ansökningstid: Löpande, inget slutdatum i förordningen. Renoveringsåtgärderna får inte ha påbörjats innan ansökan har inkommit till Länsstyrelsen.

Kontaktperson hos Länsstyrelsen: Maria Larsson, telefon (växel): 010-223 50 00.

Läs mer hos Länsstyrelsen.

Stöd till bostäder för äldre

Följande kan söka: Exempelvis allmännyttiga bostadsföretag, byggföretag, privata fastighetsägare och kooperativa bostadsföreningar. Anpassningsåtgärder kan även sökas av bostadsrättsföreningar.

Ansökningstid: Löpande, inget slutdatum i förordningen. Ansökan måste inkomma till Länsstyrelsen inom sex månader från det att projektet påbörjades.

Kontaktperson hos Länsstyrelsen: Maria Larsson, telefon (växel): 010-223 50 00.

Läs mer hos Boverket.

Bidrag för upprustning av skollokaler och utemiljöer vid skolor, förskolor och fritidshem

Följande kan söka: Enskild aktör eller kommun som bedriver skolverksamhet.

Ansökningstid: Till och med 1 april 2018.

Läs mer hos Boverket.

Stöd till utemiljöer i socioekonomiskt utsatta områden

Följande kan söka: Ansökan om stöd görs av fastighetsägaren, tomträttshavaren eller någon annan som har fått fastighetsägarens eller tomträttshavarens tillstånd.

Ansökningstid: 2 augusti-2 oktober 2017

Läs mer hos Boverket.