Möjligheter och utmaningar med integrationen i länet

Många nyanlända i Östergötland tar del av hälsoundersökningar och samhällsorientering. Samtidigt finns det stora problem när det gäller nyinvandrade elevers skolresultat. Detta visar en ny länsrapport för den regionala överenskommelsen om integration.

Genom den regionala överenskommelsen - Etablering i Utveckling 2020 - arbetar länet tillsammans för att utveckla mottagandet, samt med att se till att de nyanländas möjligheter att etablera sig i samhället stärks. Överenskommelsen undertecknades 2015 av aktörerna i Östergötlands Integrationsråd där länets 13 kommuner, Länsstyrelsen, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket samt Region Östergötland finns representerade. Överenskommelsen ska följas upp årligen med en länsrapport och rapporten för år 2016 finns nu tillgänglig.

– De nyanlända är våra nya länsinvånare och de kan bidra till tillväxt och utveckling i länet. En del av de nyanlända står långt ifrån arbetsmarknaden och för denna grupp kommer särskilda insatser behövas, men det finns också många som har en god utbildning och kompetenser som är efterfrågade, säger landshövding Elisabeth Nilsson som även är ordförande i Östergötlands Integrationsråd.

Länsrapporten är en uppföljning av det arbete som gjordes under 2016 med den regionala överenskommelsens mål och indikatorer som utgångspunkt. Rapporten är framtagen av konsultföretaget Oxford Research AB i samarbete med Länsstyrelsen. Länsrapporten är ett underlag för det fortsatta arbetet och för prioriteringar inför kommande år.

I rapporten framkommer bland annat följande:

  • Insatser som hälsoundersökningar och samhällsorientering för nyanlända har ett högt deltagande i länet.
  • Det finns betydande problem vad gäller nyinvandrade elevers skolresultat, då en betydligt lägre andel av dessa elever når kunskapskraven i grundskolan än andra elever.
  • Det behövs ett mer jämställt deltagande i arbetsmarknadsinsatser och praktik för nyanlända i länet, där kvinnor deltar i lägre utsträckning.
  • Östergötland har en lägre sysselsättningsgrad för både nyanlända män och kvinnor 90 dagar efter avslutad etablering, än riket i stort.

Nationellt gör nu regeringen satsningar på grundläggande vuxenutbildning. En utbildningsplikt införs inom etableringen och många utbildningsplatser tillkommer på folkhögskolor för vuxna inom satsningen Kunskapslyftet.

Länsstyrelsen ser att samverkan och dialog mellan centrala aktörer på integrationsområdet är oerhört viktigt.

– Enda sättet att lösa dessa uppgifter är att alla relevanta aktörer samverkar och försöker hitta gemensamma lösningar. Genom den samverkansstruktur som vi har med beredningsgrupp och integrationsråd, där alla kommuner och Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och Länsstyrelsen finns med, görs flera strategiska satsningar för att bidra till att stärka människors möjligheter till egen försörjning, säger Elisabeth Nilsson

Läs hela länsrapporten här.