Ledigt uppdrag som begravningsombud i Vadstena kommun

Länsstyrelsen emotser förslag från andra trossamfund än Svenska kyrkan samt livsåskådningsorganisationer som är verksamma inom kommunens område att föreslå lämpliga personer för uppdrag som begravningsombud i Vadstena kommun.

De förslag på lämpliga begravningsombud som lämnas till Länsstyrelsen ska vara skriftligen motiverade och ska senast den 10 februari 2017 ha inkommit till Länsstyrelsen. Förslag skickas till Länsstyrelsen Östergötland, Rättsenheten, 581 86 Linköping eller ratts.ostergotland@lansstyrelsen.se

Vid bedömningen om en person är lämplig att förordnas som begravningsombud, tas särskild hänsyn till om personen har kunskaper i ekonomi samt till kunskaper om och förståelse för olika religioner, livsåskådningar och begravningsseder.

Begravningsombudets uppgifter

Grundläggande bestämmelser om ett begravningsombuds uppgifter finns i 10 kap. begravningslagen (1990:1144). Vid fullgörande av sitt uppdrag ska begravningsombudet inom sitt verksamhetsområde
1. skaffa sig kännedom om hur begravningsverksamheten är organiserad och utförs för dem som inte tillhör Svenska kyrkan och om deras önskemål rörande verksamheten,
2. informera dem som inte tillhör Svenska kyrkan om sin verksamhet och hålla kontakt med företrädare för andra trossamfund än Svenska kyrkan och andra berörda parter,
3. hos huvudmannen för begravningsverksamheten föreslå de åtgärder som behövs för att tillgodose beaktansvärda önskemål som kommer till begravningsombudets kännedom,
4. skriftligen meddela Kammarkollegiet om han eller hon tillstyrker eller avstyrker huvudmannens förslag till begravningsavgift. Meddelandet ska lämnas i omedelbar anslutning till att Svenska kyrkan lämnat underrättelse om avgiftssatser för begravningsavgift enligt 3 § första stycket förordningen (1999:729) om begravningsavgift. Om förslaget avstyrks ska begravningsombudet skriftligen motivera det och lämna ett eget förslag till begravningsavgift.

Begravningsombudet ska senast den 15 maj varje år samråda med den av huvudmannen utsedde godkände eller auktoriserade revisorn i frågor som rör huvudmannens årsredovisning och kravet på särredovisning av begravningsverksamhetens intäkter och kostnader. Om huvudmannen har utsett två eller flera godkända eller auktoriserade revisorer är det tillräckligt att samrådet sker med en av dem.

Är flera begravningsombud förordnade för samma huvudman ska länsstyrelsen besluta om arbetsfördelningen mellan ombuden.