Samfällighetsföreningar

Länsstyrelsen kan i enlighet med lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter

1. förordna en syssloman för föreningen
2. besluta om arvode till sysslomannen
3. förordna att styrelsen ska bestå av fler ledamöter än som anges i stadgarna
4. utse en ledamot eller, om synnerliga skäl föreligger, flera ledamöter i styrelsen
5. utlysa föreningsstämma
6. medverka vid upplösning av föreningen

Länsstyrelsen är inte tillsynsmyndighet för samfällighetsföreningarna. Länsstyrelsen är inte heller registreringsmyndighet för föreningarna, det är Lantmäteriet.

Beslut som fattas vid föreningsstämma kan överklagas hos mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt.

Frågor och svar

I vilka fall kan Länsstyrelsen utse en syssloman?
Länsstyrelsen kan förordna en syssloman om samfällighetsföreningens styrelse inte är beslutsför på grund av att en styrelseledamots uppdrag har upphört eller att styrelseledamoten inte har möjlighet att fortsätta sitt uppdrag av annan orsak. Länsstyrelsen kan även förordna syssloman i de fall samfällighetsföreningen helt saknar styrelse. I dessa fall får sysslomannen ensamt ansvara för föreningens angelägenheter och företräda föreningen som styrelse. En sysslomans förordnande gäller till dess att det åter finns en beslutsför styrelse.

Vem betalar arvode till en utsedd syssloman?
Föreningen betalar arvode till sysslomannen efter att Länsstyrelsen bestämt arvodets storlek.

Vad kan vi som medlemmar göra om vi anser att styrelsen ska bestå av fler ledamöter än vad som anges i stadgarna?
Länsstyrelsen kan besluta att styrelsen ska bestå av fler ledamöter än vad som anges i stadgarna om det finns skäl till det. Ett sådant beslut har samma verkan som en stadgeändring.

Kan någon annan än stämman utse styrelseledamöter?
Om det finns synnerliga skäl kan Länsstyrelsen utse en eller flera ledamöter till styrelsen i föreningsstämmans ställe. I de fall det inte går att träffa en överenskommelse om arvode till denna ledamot beslutar Länsstyrelsen om arvodets storlek. 

Vad kan vi medlemmar göra om styrelsen inte kallar till föreningsstämma?
På anmälan av medlem ska Länsstyrelsen utlysa föreningsstämma om styrelsen inte har kallat till ordinarie föreningsstämma enligt föreningens stadgar. Om minst en femtedel av samtliga röstberättigade medlemmar (eller det mindre antal som kan vara bestämt i stadgarna) hos styrelsen begär att extra föreningsstämma ska hållas (samt anger vilka ärenden som ska behandlas), ska styrelsen inom en vecka kalla till sådan stämma att hållas så snart det är möjligt. I de fall detta inte sker kan en medlem anmäla det till Länsstyrelsen som utlyser en stämma.     

Kan en samfällighetsförening upplösas?
Ja, när den eller de samfälligheter som förvaltas av föreningen upphör att bestå. En förutsättning är att medlemmarna ska vara ense om upplösningen och att Länsstyrelsen medger det. Föreningen får inte upplösas förrän alla skulder har betalats eller att de medel som fordras inkommit till Länsstyrelsen.

Exempel: En vägsamfällighetsförening kan upplösas om kommunen - på grund av att stadsbebyggelsen breder ut sig - tar över ansvaret för en vägsträcka som samfällighetsföreningen tidigare har haft ansvar för.

 Mer information

Lantmäteriet

Riksförbundet Enskilda Vägar (REV)REV är en stödförening för samfällighetsföreningars styrelser

Villaägarnas Riksförbund

Kontakta oss

Länsstyrelsen Östergötland
Rättsenheten
581 86 Linköping

Telefon: 010- 223 50 00
E-post: Rättsenheten