Vattenbrist

Östergötland har i dagsläget mycket lägre grundvattennivåer än vad som är normalt för årstiden, enligt SGU:s beräkning för april. Nivåer och flöden i sjöar och vattendrag är också lägre än normalt. Här hittar du information om hur du påverkas av av vattenbristen.

Vilka negativa effekter kan vattenbristen innebära?

I sommar är det troligt att problem uppstår med sinande vatten eller dålig dricksvattenkvalitet för enskilda grävda brunnar. Kommunerna bedömer inte i dagsläget att läget kommer att bli kritiskt, men i vissa fall förbereds åtgärder för att säkra vattentillgången.

Det kan bli problem med att få tillräckligt med process- och kylvatten för vissa industrier. Det är möjligt men mindre troligt att problem uppstår.

Även inom lantbruk, växt-, och djurliv kan det uppstå problem. Bland annat i form av:

  • Brist på bevattningsvatten till grönsaker och specialgrödor inom länets västra del kan göra det svårare att klara kvantitet och kvalitet.
  • Brist på dricksvatten till djur.
  • Sämre skördar.
  • Brist på bete.
  • Stor risk för negativ inverkan på både arter och habitat vid låg nivå i sjöar och vattendrag.

 

Varför är det så lite vatten just nu?

Den låga grundvattennivån beror på att vi har haft väldigt liten nederbörd under lång tid tillbaka. På grund av den snöfattiga vintern fylldes grundvattenmagasinen på väldigt lite under våren. Under våren och sommaren ökar avdunstningen av det vatten vi får genom nederbörden samtidigt som växterna är aktiva och tar upp stora mängder av markens vatten. Om växtligheten kommer igång tidigt på våren tas sammanlagt större vattenmängder upp av växterna vilket minskar grundvattenbildningen).

Läs och se mer här: http://www.sgu.se/om-sgu/nyheter/2017/april/grundvattennivaer-i-april/

Källa: Sveriges geologiska undersökning

 

Vad är grundvatten?

Grundvatten är det vatten i den del av jorden eller berggrunden där hålrummen är helt vattenfyllda. Vatten finns normalt på alla nivåer i jorden och i berggrunden. Med hänsyn till vattnets uppträdande kan man särskilja en övre zon, den omättade zonen eller markvattenzonen (där det även finns luft i porerna), och en nedre, den mättade zonen eller grundvattenzonen. Det mesta av vattnet i sjöar och vattendrag kommer från grundvatten.

Källa: Sveriges geologiska undersökning

 

Hur mycket regn/nederbörd behövs det för att situationen ska förbättras?

Det skulle behöva regna betydligt mer än 200 mm för att få normala grundvattennivåer. När marken ovanför grundvattnet är torr behövs betydande nederbördsmängder för att marken ska bli tillräckligt fuktig för att det ska kunna bildas grundvatten. Grundvattnet i de stora, långsamreagerande grundvattenmagasinen i området har ett underskott på ca 200 mm i förhållande till normala grundvattennivåer.

Det beror på vilken vattenhalt marken har och vilken jordart det är. Om marken är uttorkad behövs stora nederbördsmängder för att grundvatten ska bildas. I mark som är mättad med vatten, däremot, kan grundvatten bildas redan vid måttliga nederbördsmängder. Tiden på året har stor betydelse för grundvattenbildningen. Under en sommarmånad brukar det mesta av nederbörden avdunsta eller tas upp av vegetationen. Det kan då behövas dubbelt så mycket nederbörd som normalt för att det ska bildas grundvatten. Under hösten, däremot, brukar normala nederbördsmängder räcka.

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar, Sveriges geologiska undersökning

 

Hur lång tid tar det från nederbörd tills att grundvattennivån höjs?

Det är svårt att säga då det beror på många faktorer som hur mycket det regnar, hur regnandet är fördelat över tiden, markens fuktighet före regnandet, geologiska förutsättningar, och topografiskt läge. Årstiden har stor betydelse eftersom merparten av grundvattenbildningen brukar ske under vår och höst då. Under den varma årstiden brukar merparten av nederbörden avdunsta eller tas upp av växterna.

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar, Sveriges geologiska undersökning

 

När under året brukar grundvattennivån vara som lägst?

I Götaland och större delen av Svealand brukar grundvattennivåerna vara som lägst under perioden augusti till september. I större delen av Norrland är nivåerna lägst i mars och april.

Källa: Sveriges geologiska undersökning

 

Vad innebär ett bevattningsförbud?

Reglerna kan se lite olika ut i olika kommuner. Men i de flesta är det inte är tillåtet att vattna med vattenslang eller vattenspridare. Däremot går det bra att vattna i trädgården med vattenkanna. Titta på din kommuns webbplats för att få reda på vad som gäller i just din kommun.

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar

 

Hur vet vi när vattnet håller på att ta slut?

Har du kommunalt vatten blir trycket dåligt först och du bör få information från vattenleverantören om läget. Har du enskild brunn är det viktigt att mäta vattennivåerna ofta, innan det är tomt i kranen. Att grundvattnet skulle ta slut är inte särskilt sannolikt. Ett vattenverk kan tillfälligt få problem med vattentillgången beroende på liten grundvattenbildning men även beroende på dimensioneringen av uttagsbrunnarna i kombination med grundvattenmagasinets egenskaper.

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar, Sveriges geologiska undersökning

 

Är vattenproblemet permanent?

Nej, men problemet kan bli långvarigt om det inte kommer mycket regn. De beräknade klimatförändringarna pekar på att grundvattenbildningen i framtiden kommer att minska i sydöstra Götaland.

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar, Sveriges geologiska undersökning

 

Hur snabbt sjunker grundvattennivån under sommarmånaderna?

Grundvattennivån sjunker vanligtvis ca 1 cm per dygn.

Källa: Sveriges geologiska undersökning

 

Vad gör SGU i hanteringen av vattenbrist i östra Sverige?

SGU bedriver övervakning av grundvattnets kvalitet och kvantitet. Övervakning av kvantitet görs genom att mäta grundvattennivåer i ca 300 observationsrör 1-2 gånger i månaden i SGUs grundvattennät. Nivåmätningarna tillgängliggörs via kartvisare och som öppna data på SGUs webbplats. Mätningarna sammanställs varje månad och publiceras genom kartor som visar magasinens fyllnadsgrad och grundvattennivåns avvikelse från den normala för månaden.

SGUs nivåmätningar i kartvisare

SGUs nivåmätningar som öppna data

SGU ansvarar även för miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet, dvs. att grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag.

SGU ansvarar även för miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet, dvs. att grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag.

 Källa: Sveriges geologiska undersökning

 SGU förklarar vattenbristen