Krisberedskap

Länsstyrelsen är enligt lagstiftningen geografiskt områdesansvarig myndighet på den regionala nivån. Det innebär att myndigheten ska samverka med olika lokala, regionala och centrala aktörer för att skapa ett tryggt och säkert samhälle. Vi ska ha beredskap för att kunna hantera situationer som uppstår före, under och efter en samhällsstörning.

Under en kris ska Länsstyrelsen stödja alla samverkande myndigheter, organisationer och samhällsviktiga företag, och samordna våra insatser med deras. Om beredskapen höjs eller krig bryter ut ska vi leda och samordna all civil verksamhet i länet och samordna arbetet med den militära verksamheten.

 

Länsstyrelsen har till uppgift:

  • att samordna information till allmänhet och media,
  • att samhällets samlade resurser används effektivt och ansvarsfullt

Vid omfattande räddningsinsatser kan Länsstyrelsen ta över ansvaret för den kommunala räddningstjänstens arbete i en eller flera kommuner.

Samtliga länsstyrelser har räddningstjänstansvar vid olyckor i eller utsläpp från kärnkraftverk, men i Uppsala, Kalmar och Hallands län har länsstyrelsen dessutom utökade beredskapsuppgifter som gäller säkerheten kring kärnkraftverken och risken för utsläpp av radioaktiva ämnen.

Vi ser också till att kommunernas räddningstjänst följer LSO, Lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) och följer upp att kommunernas arbetar med den kommunala krisberedskapen enligt Lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (2006:544) 

 Samverkan Östergötland

 

Samverkan Östergötland består av myndigheter, kommuner och andra organisationers samverkan inom samhällets krisberedskap.
Besök vår hemsida

 Riskbild Östergötland

 

Riskbild Östergötland är ett samverkansprojekt i länet för att stärka krishanteringsförmågan.

Läs mer här