Jämställdhet

Länsstyrelsen arbetar för jämställdhet i länet utifrån regeringens jämställdhetspolitik.
Det nationella målet med jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

För att uppnå detta har regeringen fastställt fyra delmål för jämställdhetspolitiken:

 • En jämn fördelning av makt och inflytande.
  Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare och att forma villkoren för beslutsfattandet.
 • Ekonomisk jämställdhet.
  Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om utbildning och betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut.
 • Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet.
  Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjligheter att ge och få omsorg på lika villkor.
 • Mäns våld mot kvinnor ska upphöra.
  Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.

Jämställdhetsintegrering

I Sverige är jämställdhetsintegrering den huvudsakliga strategi som används för att uppnå de jämställdhetspolitiska målen. Jämställdhetsintegrering innebär att beslut inom alla politikområden ska präglas av ett jämställdhetsperspektiv. Eftersom jämställdhet mellan kvinnor och män skapas där ordinarie beslut fattas, resurser fördelas och normer skapas måste jämställdhetsperspektivet finnas med i det dagliga arbetet. Strategin har vuxit fram för att motverka tendensen till att jämställdhetsfrågorna hamnar i skymundan eller sidoordnas andra politiska frågor och verksamheter.

Jämställdhetsintegrering på regional nivå Länsstyrelsernas uppgift att stödja, samordna och utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering på regional nivå är centralt för jämställdhetspolitikens genomslag i länen. På regional nivå finns de särskilt sakkunniga i jämställdhet vid länsstyrelserna. De arbetar för att stärka förutsättningarna för att genomföra de nationella jämställdhetsmålen på regional nivå.

 Content Editor

Länsstyrelsernas gemensamma arbete

Du kan läsa mer om länsstyrelsernas gemensamma arbete med jämställdhet och jämställdhetsintegrering på vår gemensamma hemsida Jämställda län