Folkhälsa

Länsstyrelsen har till uppgift att skapa förutsättningar i samhället så att hela befolkningen kan få en god hälsa på lika villkor.

 

 

 

Folkhälsa handlar om allt från människors egna val och vanor till sådant som yttre miljöer och demokratiska rättigheter i samhället. Vi arbetar särskilt med folkhälsoområden som jämställdhet, integration, miljö, bostadsplanering, sociala förutsättningar, antidiskriminering samt alkohol- och drogrelaterade frågor.

 

 

Alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT)

Länsstyrelsen har ett särskilt ansvar för att samordna och utveckla det förebyggande arbetet mot alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT) i länet. Detta gör vi främst genom olika samordnande insatser på regional nivå, genom utbildning och stöd till kommuner och genom tillsyn av kommunernas kontroll av bland annat åldersgränser, serveringstillstånd och rökförbud i offentliga miljöer.

Vårt förebyggande arbete utgår från regeringens ANDT-strategi. Det övergripande målet för ANDT-politiken är ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk. Strategin pekar ut riktningen för ANDT-politiken under åren 2016-2020 och kompletteras med årliga åtgärdsprogram.

 

ANDT-råd

2011 tog landshövding Elisabeth Nilsson initiativ till att bilda ett regionalt ANDT-råd med representanter från kommuner, polis och Region Östergötland. En arbetsgrupp under rådet kartlägger vilka insatser inom ANDT-strategin som pågår i länet.

Förebyggande arbete sker ofta lokalt

Mycket av det förebyggande arbete som har betydelse i vardagen utförs av kommunala verksamheter, landsting, frivilligorganisationer, föreningar och polis. Det är i relationen mellan föräldrar och barn, i mötet mellan lärare och elev, i samarbetet mellan krogpersonal, kommunal tillsynspersonal och polis och i samtalen mellan medborgare och sjukvårdspersonal som det mycket av det praktiska främjande och förebyggande arbetet sker. Samtidigt behöver tillgången av narkotika och dopningspreparat samt av tobak och alkohol till minderåriga minimeras.