Regler lagring & spridning av stallgödsel

Olika regler gäller för lagring och spridning av stallgödsel och andra organiska gödselmedel beroende på om det sker inom eller utanför det nitratkänsliga området. En lista över vilka områden som räknas som nitratkänsliga finner du till höger på sidan.
Fyllning av flytgödselspridare

Inom nitratkänsligt område gäller:

Spridningsförbud vintertid

1 november – 28 februari är all gödselspridning förbjuden.

Spridningsrestriktioner under hösten

1 augusti – 31 oktober får stallgödsel och andra organiska gödselmedel bara spridas i växande gröda (ej fånggröda) eller inför höstsådd. 1 oktober – 31 oktober får dock fastgödsel spridas både i växande gröda (ej fånggröda) och på obevuxen mark. Fastgödsel som sprids på obevuxen mark ska brukas ned inom 12 timmar. Fjäderfägödsel omfattas inte av detta undantag.

Lagring av stallgödsel

Jordbruksföretag med fler än 10 djurenheter skall ha utrymme för lagring av stallgödsel som minst motsvarar en gödselproduktion under 8 månader vid djurhållning som omfattar nötkreatur, hästar, får eller getter och 10 månader vid annan djurhållning. Undantag görs för företag i slättbygden (se lista över nitratkänsliga områden) med 10 - 100 djurenheter som får ha lagringskapacitet för 6 månaders gödselproduktion vid djurhållning som omfattar nöt, hästar, får och getter. Jordbruksföretag med 2 – 10 djurenheter skall ha lagringskapacitet för 6 månaders gödselproduktion oavsett djurslag.

Beräkna och dokumentera lagringsvolymen för stallgödsel

Lagringsvolymen för den gödsel som produceras på företaget ska beräknas. I beräkningen ska utsöndrad mängd av träck och urin, strömedel, vattentillskott, och omsättningsförluster ingå. Beräkningen ska dokumenteras och sparas så länge beräkningen gäller för företaget. I Jordbruksverkets skrift ”Riktlinjer för gödsling och kalkning” finns schablonvärden för lagringsvolymer som du kan utgå ifrån för din beräkning.

Begränsa tillförseln av stallgödsel till 170 kg kväve per hektar och år

Tillförseln av kväve genom stallgödsel får vara högst 170 kg totalkväve per hektar och år räknat som ett genomsnitt för företagets hela spridningsareal.

Begränsa tillförseln av kväve inför höstsådd

Tillförseln av lättillgängligt kväve inför höstsådd av oljeväxter får vara högst 60 kg. För övriga höstsådda grödor får tillförseln vara högst 40 kg. Som lättillgängligt kväve räknas kväve i form av nitrat, ammonium eller urea.

Beräkna och dokumentera kvävegödslingsbehovet

Kvävebehovet för den förväntade skörden av respektive gröda ska beräknas. Vid beräkningen av kvävebehovet ska hänsyn tas till stallgödselns långtidseffekt, förfruktseffekt, eventuell mulljord samt tillförsel av stallgödsel och andra organiska gödselmedel till årets gröda. I Jordbruksverkets skrift ”Riktlinjer för gödsling och kalkning” finns schablonvärden som kan användas som utgångspunkt för beräkningen. Beräkningen ska dokumenteras i en växtodlingsplan eller liknande och gödslingen ska sedan ske med utgångspunkt från beräkningen.

Förbud mot spridning på vattensjuk eller frusen mark

Gödselmedel får inte spridas på vattenmättad eller översvämmad mark och inte heller på snötäckt eller frusen mark.

Skyddsavstånd vid spridning intill sjöar och vattendrag

Vid spridning av gödselmedel på jordbruksmark som gränsar till vattendrag eller sjö ska ett skyddsavstånd till vattnet lämnas. Skyddsavståndet ska vara minst 2 meter och räknas från jordbruksmarkens kant och in på fältet.

Förbud vid spridning på lutande mark intill sjöar och vattendrag

Gödselmedel får inte spridas på jordbruksmark som gränsar till sjö eller vattendrag och som lutar mer än 10 % ner mot vattnet.

Utanför det nitratkänsliga området gäller:

Spridningsrestriktioner vintertid

Under perioden 1 december – 28 februari får stallgödsel och andra organiska gödselmedel inte spridas såvida inte nedbrukning sker inom 12 timmar.

Lagring av stallgödsel

Jordbruksföretag med fler än 100 djurenheter skall ha utrymme för lagring av stallgödsel som minst motsvarar en gödselproduktion under 8 månader vid djurhållning som omfattar nötkreatur, hästar, får eller getter och 10 månader vid annan djurhållning. Jordbruksföretag med 10-100 djurenheter ska ha lagringskapacitet för 6 månaders gödselproduktion vid djurhållning som omfattar nötkreatur, hästar, får eller getter och 10 månader vid annan djurhållning. För företag utanför nitratkänsligt område med färre än 10 djurenheter finns inga generella bestämmelser vad gäller krav på lagringskapacitet.

I hela länet gäller:

Dokumentera om du tar emot eller avyttrar stallgödsel

Om du lämnar eller tar emot stallgödsel ska du anteckna datum, vilken typ av gödsel det är, hur mycket fosfor gödseln innehåller (alternativt hur många djur som gödseln kommer ifrån) och hur mycket gödsel det är. Anteckningarna ska sparas i minst sex år.

Stabilt svämtäcke

Flytgödsel- och urin behållare ska ha stabilt svämtäcke eller annan täckning som effektivt minskar ammoniakförlusterna. Påfyllning av flytgödsel och urin ska ske under täckning.

Begränsa tillförseln av stallgödsel till 22 kg fosfor per hektar och år

Stallgödsel och andra organiska gödselmedel får inte tillföras i större mängd än vad som motsvarar 22 kg totalfosfor per hektar spridningsareal och år.

Tvärvillkor

Tänk på att reglerna för spridning av stallgödsel också utgör tvärvillkor. Det innebär att om du bryter mot dem riskerar du tvärvillkorsavdrag på gårdsstöd och övriga EU-stöd eller att kommunen ger dig föreläggande/miljösanktionsavgift.

Dispensmöjlighet

Om du trots rådande spridningsförbud skulle behöva köra ut stallgödsel ska du prata med miljökontoret eller motsvarande i din kommun.

 Summary Links

 Läs mer på Jordbruksverkets webbplats