Jordbruksfastigheter

Lantbruksenheten företräder de allmänna lantbruksintressena vid fysisk planering, jordförvärv och fastighetsbildning. Verksamheten inom detta område syftar till en ekonomiskt och socialt hållbar utveckling av landsbygden. Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och mångfald ska också bevaras.  

Ärenden inom verksamhetsområdet:

  • Medverka i samråd om kommunal översiktlig planering och andra markanvändningsfrågor, som t.ex. vägplanering och kraftledningskoncessioner
  • Besluta om förvärvstillstånd enligt jordförvärvslagen
  • Medverka till en ändamålsenlig fastighetsbildning i samråd med Lantmäteriet
  • Medverka i ärenden om att ta jordbruksmark ur produktion
  • Medverka i förordnande av synemän för arrendesyner
  • Utöva tillsyn över avveckling av dödsboägda jordbruksfastigheter
Levande lantbruk

 Kontakta oss

Jonas Källming,
telefon 010-223 54 82

Susanne Boe-Skåmedal,
telefon 010-223 54 83

Anders Eliasson,
telefon 010-223 54 94