Jordbruksmark ur produktion

Nedläggning av jordbruksmark sker vanligen genom skogsplantering, igenväxning eller övergång till annan markanvändning.

Anmälningsplikt

Om du som jordbrukare/markägare planerar att ta jordbruksmark ur jordbruksproduktion måste du anmäla detta till Länsstyrelsens Naturvårdsenhet minst 8 månader i förväg. Det gäller både åkermark och betesmark, oavsett vilket trädslag man vill plantera. Det gäller också om man väljer naturlig igenväxning, annan markanvändning eller vill odla upp betesmark.

Anledningen till detta är att Länsstyrelsen ska kunna göra en bedömning om natur och/eller kulturvärden kan skadas. Länsstyrelsen vill kunna undersöka möjligheterna till fortsatt skötsel av betesmarker och ge råd och stöd om möjligheter finns. Länsstyrelsen kan i sitt beslut om nödvändigt ange vissa villkor som ska gälla, t ex val av trädslag, eller om så krävs helt förbjuda plantering.

Undantag

Du behöver inte göra någon anmälan om åtgärden är av ringa betydelse för jordbruket på brukningsenheten eller för natur- och kulturmiljön.

Att gå över till energiskogs- eller julgransodling på jordbruksmark räknas inte som att ta marken ur produktion. Eftersom sådana planteringar väsentligt påverkar naturmiljön skall ändå alltid samråd ske med Länsstyrelsens Naturvårdsenhet enligt 12 kap 6 § miljöbalken.
Läs mer>

Lagstiftningen

Om anmälningsplikten kan man läsa i Miljöbalken (12 kap 9§) och jordbruksverkets föreskrifter om hänsyn till natur- och kulturmiljövärden i jordbruket (SJVFS 1999:119). Om åtgärden prövas enligt annan lagstiftning behöver anmälan ej göras.

Enligt Skogsvårdsstyrelsens föreskrifter (SKSFS 2011:7, 7 kap 22§) ska vid skogsplantering på nedlagd jordbruksmark en skyddszon utmed sjöar, vattendrag, kulturmiljöer och öppen jordbruksmark samt bebyggelse lämnas oplanterad eller planteras med lövträd.

Jordbruksstödet

Observera att denna anmälan inte är direkt kopplad till jordbruksstödet. Du måste även aktivt begära uträde ur stödsystemet för marken du tar ur produktion. Detta görs skriftligen till Lantbruksenheten.