Seminarium - Narkotikaspår i avloppsvatten

Länsstyrelsen har ett samordnande ansvar för att stödja genomförandet av den nationella ANDT-politiken (alkohol, narkotika, dopning och tobak) i länet. Som ett led i det arbetet har det regionala ANDT-rådet diskuterat hur narkotikautvecklingen på olika sätt kan följas.

Tid: Fredagen den 24 november 2017, klockan 9:00-12:00
Plats: Norrköping Vatten och Avfall, Slottshagens reningsverk, Kommendantvägen. 

  •  Årliga enkätundersökningar genomförs bland elever i årskurs 8 och årskurs 2 på gymnasiet där bland annat eventuell narkotikaerfarenhet kartläggs.
  • En större kartläggning av det kända missbruket genomförs under 2017 av länets kommuner, Polismyndigheten och Region Östergötland. Utveckling av metoder för detta ska pågå under perioden 2015-2020.

Det regionala ANDT-rådet gav 2016 en arbetsgrupp i uppdrag att ta fram en beskrivning av hur en mer omfattande kartläggning av narkotikaspår i avloppsvatten i länets kommuner skulle kunna genomföras. Arbetsgruppen har haft representation från VA-sidan i Norrköping och Linköping, preventionssamordnare i Linköping och Norrköping samt från enheten för social hållbarhet, Länsstyrelsen Östergötland.

Efter ett första år med mätningar 2016, beslutades att fortsätta med ett gemensamt länsövergripande upplägg under 2017–2018. Provtagningarna sker vid tre helger varje år. Samtliga länets kommuner har varit delaktiga i provtagningar och resultaten kommer att redovisas under seminariet samt i en rapport som kommer att finnas tillgänglig på Länsstyrelsens hemsida efter den 24 november.

I det regionala ANDT-rådet ingår representanter från Region Östergötland, Polismyndigheten, Norrköpings kommun, Linköpings kommun, Motala kommun, Ödeshögs kommun samt Länsstyrelsen Östergötland.

Läs inbjudan och program här

Anmälan sker via länken nedan senast den 17 november.