Hållbarhetskonferens – Agenda 2030 visar vägen

Välkomna till en konferens om hur vi kan arbeta
tillsammans med agenda 2030, FN:s globala hållbarhetsmål.

Sveriges regering har beslutat att Sverige ska vara ledande i arbetet med att implementera Agenda 2030. Aktörer i Östergötland bidrar redan aktivt på många sätt till att uppfylla detta mål.  För att nå längre behövs mer kunskap om vad de globala målen innebär för länets aktörer, hur vi kan samarbeta i nya konstellationer. 

På förmiddagen inspirerar nationella myndigheter, kommuner och företag dig genom att berätta konkret hur vi kan arbeta med de globala målen i Östergötland. Eftermiddagen viks åt föredrag, workshops och diskussioner inom olika temaområden som berör miljö, klimat, hälso- och sjukvård, jämlikhet, hållbar samhällsbyggnad, livsmedelsproduktion, integration med flera. 

På eftermiddagen har du möjlighet att lyssna på föredrag utifrån handlingsplanens sex prioritetsområden: 

Prioriterat område 1: Ett jämlikt och jämställt samhälle

Prioriterat område 2: Hållbara städer

Prioriterat område 3: En samhällsnyttig och cirkulär ekonomi

Prioriterat område 4: Ett starkt näringsliv med hållbara affärsmodeller

Prioriterat område 5: Hållbara och hälsosamma livsmedel

Prioriterat område 6: Stärkt kunskap och innovation 

Tid: 30 oktober, klockan 08.30-16.30

Plats: Konsert och kongress i Linköping

Presentationer från dagen

Tidiga insatser för att förebygga brott (Ulf Ljungberg)

Psykisk hälsa - en förutsättning för hållbar utveckling (Annika Larsson)

Hedersrelaterat våld och förtryck (Juno Blom)

Jämlik vård (Maria Elgstrand)

Bokstart - familjestöd för språkutveckling hos barn (Kerstin Olsson)

Agenda 2030 och integration (Anna Ekermo Tagesson, Linda Pergelius Thorbjörnson, Chaterine Szabo)

Regionalt vårdprocessprogram som förebygger könsstympning (Maha Eichoue, Josefin Svensson.

Jämställd förskola och skola - erfarenheter från en genuspedagog (Maria Hampusgård)

Levande landsbygd - hur går det? (Adam Bergner)

Skogen en förnyelsebar resurs? (Tommy EK)

Cirkulär ekonomi, fakta och exempel från Östergötland med mera? (Mats Eklund)

Kan man påverka EU? (Jenny Ivner)

Tillväxt och näringslivsutveckling inom ekosystemets ramar (Ingemar Hillerström) 

Text till Ingemar Hillerströms presentation

Naturen en viktig pusselbit för att bygga en attraktiv stad (Therese Aremyr)