Newcastlesjuka

Newcastlesjuka är en mycket smittsam virussjukdom som drabbar fjäderfä. Hos vilda duvor går sjukdomen under namnet duvpest. Viruset angriper nerv-systemet, andningsorganen och tarmen hos fåglarna vilket leder till sänkt ägg-produktion, ökad dödlighet (upp till 100%), diarré och problem med andning. 

 

Newcastlesjuka är en allvarlig och mycket smittsam virussjukdom hos fjäderfän, men den smittar inte människor. Sjukdomen kan orsaka explosiva utbrott hos tamhöns, kalkoner, fasaner, duvor och vaktlar. Ankor och gäss är också känsliga men det är sällan man ser allvarligare utbrott hos dessa arter. En lång rad vilda fågelarter och burfåglar är också känsliga för infektionen. Newcastlesjukevirus förekommer i de flesta länder.

Hur sprids viruset?
Infektionen överförs framför allt genom direkt kontakt mellan sjuka fåglar eller fåglar som bär på smittan utan att själva visa symtom. Vilda fåglar misstänks kunna sprida smittan över större avstånd. Smitta sprids också med redskap, skor, kläder, fordon, damm och fjädrar. Vindburen smittspridning har setts över avstånd upp till cirka 60 meter. Tiden från smitta till synliga sjukdomssymtom är vanligen 5–6 dagar, men kan variera från 2–15 dagar.

Typiska symtom
Newcastlevirus angriper fåglarnas nervsystem, andningsorgan och tarm. Symtomen på newcastlesjuka kan variera avsevärt och påverkas av virusstam, fåglarnas art, ålder och motståndskraft. Ett eller flera av följande symptom kan ses:

- nedsatt allmäntillstånd
- sänkt äggproduktion
- ökad dödlighet, upp till 100 procent
- hängande vingar, förlamade ben, vridning av nacken, kramper, cirkelgång
- andningssvårigheter, eventuellt hosta
- diarré

Anmälningsplikt
En djurägare som misstänker newcastlesjuka måste kontakta veterinär som i sin tur måste rapportera misstanke om newcastlesjuka till länsveterinären och Jordbruksverket. Newcastle är en epizootisk sjukdom, vilket är motsvarande begrepp för epidemi som används för människor. Till dess att en veterinär tar sig an fallet måste man själv göra allt man kan för att förhindra smittspridning. Detta innebär att man ska stalla in misstänkt smittade djur och alla andra djur i samma flock om det är möjligt. Ingen person, något ägg eller djur som haft kontakt med de misstänkt smittade djuren får lämna anläggningen förrän en veterinär tagit över fallet.

 Så här skyddar du dina fjäderfän

 Newcastle utbrott juni 2014