Mjältbrand

Mjältbrand, även kallad antrax, orsakas av bakterien Bacillus anthracis. Samtliga däggdjur och vissa fågelarter samt människa, kan infekteras men mottagligheten varierar. Idisslare är vanligen mycket känsliga, följt av häst, svin och köttätare i nämnd ordning. Kräldjur betraktas som resistenta.

Vad är mjältbrand?

Mjältbrand är en akut bakteriell infektion som orsakas av den sporbildande bakterien Bacillus Anthracis. Mjältbrand drabbar vanligen idisslare som t ex kor, får och getter.  Hos dessa djurslag ses vanligtvis ett akut förlopp med plötsliga dödsfall. Sjukdomen kan även drabba människor som utsätts för kontakt med kroppsvätskor och annat material från sjuka eller döda djur.

Det senaste fallet av mjältbrand hos djur i Sverige var hösten 2013 på en gård i Örebro län.  För människa rapporterades det senaste fallet i Sverige 1965.

Källa: Jordbruksverket, Statens veterinärmedicinska anstalt, Folkhälsomyndigheten

Hur smittar mjältbrand människor?

Människor är relativt okänsliga för mjältbrandssmitta och löper därför inte samma risk som nötboskap att smittas av sporer i jord och vatten. Smitta till människa kan dock ske genom kontakt med vävnader eller kroppsvätskor från sjuka och döda djur, samt genom produkter exempelvis ull och hudar från sjuka eller döda djur.

Källa: Jordbruksverket, Folkhälsomyndigheten

Hur vanligt är det att människor smittas av mjältbrand?

I Sverige är det mycket ovanligt att människor smittas av mjältbrand. Det senast kända inhemska fallet hos människa inträffade 1965.  Fallet gällde en person som arbetade på en mattfabrik där det hanterades importerad ull, och arbetslokalerna var mycket dammiga från ullen. Man kunde i flera av ullproven påvisa mjältbrandsbakterier.

I länder där mjältbrand är mer vanligt förekommande hos djur inträffar ibland fall av humansmitta, som då förknippas med hantering och förtäring av kött från smittade djur.

Källa: Folkhälsomyndigheten

Finns det en risk för att kött från djur som har varit smittade av mjältbrand säljs i livsmedelsbutiker?

Nej. Sjukdomen har ett snabbt förlopp med insjuknande i kraftiga symtom inom loppet av några timmar och i Sverige får sjuka djur inte slaktas för köttproduktion. Livsmedelsverket har veterinärer på alla slakterier runt om i landet som kontrollerar varje djur före slakt, för att se om djuret visar tecken på sjukdom. Inga djur från spärrade besättningar/områden får skickas till slakt. Ett djur som är friskt vid slakt anses inte heller kunna bära smittsamma doser av sporer i våm eller päls.

Källa: Jordbruksverket, Livsmedelsverket

 

Myndigheternas samlade frågor och svar

krisinformation.se finns fler frågor och svar om mjältbrandsutbrottet, sammanställda av alla inblandade myndigheter. 

 

 Content Editor ‭[1]‬

Markeringen visar det område inom vilket obligatorisk vaccination av nötkreatur genomfördes i samband med mjältbrandsutbrottet vid Omberg sommaren 2016. Klicka på bilden för att få upp kartan som pdf. 

 

 Content Editor ‭[2]‬

  • Ring veterinär.
  • Isolera djuret om det fortfarande lever.
  • Täck över kroppen om djuret är dött.
  • Öppna absolut inte kadavret eller orsaka blödningar.
  • Var försiktig vid all hantering av kroppen. Använd till exempel handskar, skyddsmask och skyddskläder.