Anmälningspliktiga sjukdomar

I Sverige finns en lång rad smittsamma djursjukdomar som är anmälningspliktiga. Vid en anmälan kan myndigheterna och veterinärerna snabbt vidta åtgärder för att förhindra smittspridning vid utbrott av en sådan sjukdom.

Särskilda planer för bekämpning av vissa epizootiska sjukdomar finns hos länsstyrelserna och Jordbruksverket med flera. Sjukdomarna finns listade i Jordbruksverkets föreskrifter om anmälningspliktiga djursjukdomar.

De mest smittsamma och allvarliga sjukdomarna, sk epizootiska sjukdomar kan orsaka stort lidande hos djuren och/eller stora ekonomiska förluster för samhället och de djurägare som drabbas. Några av de mest fruktade epizootisjukdomarna är:

  • Mul - och klövsjuka
  • Svinpest
  • Newcastle-sjuka
  • BSE (galna ko-sjukan)

Misstanke om sådana sjukdomar ska anmälas till oss eller till annan veterinär. För veterinär gäller att en misstanke om epizootisjukdom genast ska anmälas till Jordbruksverket och närmaste länsveterinär. Veterinär bör även rådgöra med Jordbruksverket, länsveterinär eller Statens veterinärmedicinska anstalt innan vidare åtgärder vidtas.

Ett annat exempel på anmälningspliktig sjukdom är salmonella. Salmonella är en sjukdom, en s k zoonos, som kan smitta mellan djur och människa och därför inte skall finnas hos djur, men spridningen ibland djuren är sällan dramatiskt snabb och smittbekämpningen sker enligt annan lagstiftning än epizootilagen. 

Det finns även anmälningspliktiga sjukdomar som inte är lika allvarliga och därför inte regleras lika hårt som de ovan beskrivna. När en veterinär har klinisk misstanke om vissa hästsjukdomar, till exempel hästinfluensa typ A, kvarka, centralnervös form av virusabort och virusarterit, ska detta snarast anmälas till aktuell länsstyrelse. Anmälan kan göras på Jordbruksverkets blankett Kliniskt misstänkt primärfall av anmälningspliktig sjukdom.

Naturligtvis bör man som djurhållare alltid ta kontakt med sin veterinär när man misstänker att djuren har drabbats av en smittsam djursjukdom.

Mer information om anmälningspliktiga sjukdomar finns på Jordbruksverkets och Statens veterinärmedicinska anstalts hemsidor.