Vägledning till kommunerna

Länsstyrelsen vägleder kommunerna vid prövning av strandskyddsfrågor. Nedan finns vägledningsmaterial som Länsstyrelsen tagit fram samt material från Strandskyddsdelegationen.

Material från handläggarträffar

Här nedan finns de presentationer som använts vid Länsstyrelsens strandskyddshandläggarträffar med kommunerna. 

Strandskyddsdialog 3 mars 2015
Presentation
Exempel på föreläggande om försiktighetsåtgärder

Texter till webb

Dessa texter är fria att använda på era hemsidor för att presentera information kring strandskyddet.

Webbtext för kommuner

Material från Strandskyddsdelegationen

Strandskyddsdelegationen har tagit fram en mängd material som kan användas så väl i informationssyfte som för kompetensutveckling och vägledning för handläggare. Nedan listas en del av materialet. Övrigt material finns att tillgå på Strandskyddsdelegationens hemsida.

Processverktyg

Strandskyddsdelegationen har tagit fram ett verktyg för att styra strandskyddsprövningen till rätt fråga i det enskilda fallet så att prövningen inte handlar om huruvida det finns särskilda skäl för dispens när frågan egentligen borde vara om det rör en förbjuden åtgärd eller inte.

Utbildningar

Strandskyddsdelegationen har gjort två kostnadsfria webbutbildningar som vänder sig både till allmänheten och till handläggare.

Webbseminarier

Strandskyddsdelegationen har genomfört ett antal webbseminarier om flera olika frågor rörande strandskydd. Webbseminarierna är en bra fortbildning för handläggare men lämpar sig också som fördjupad information för politiker.

Checklistor och mallar

Checklistorna har tagits fram som ett stöd i framskrivandet av dispensbeslut och beslut om upphävande av strandskydd.

Checklista för dispensbeslut
Checklista för upphävande av strandskydd

Som stöd för utformande av dispensbeslut har en mall tagits fram. Det är fritt att nyttja mallen som önskas så länge allt som ett dispensbeslut ska innehålla finns med.

Mall dispensbeslut

Strandskyddsdelegationen har tagit fram mallar för strandskyddsdispenser. Mallarna är en del i arbetet med att uppnå en enhetslig rättstillämpning i landet.

Vägledning kring avgränsning av strandskydd

I och med att de nya strandskyddsreglerna infördes 1 juli 2009 upphörde Länsstyrelsens möjlighet att förordna att ett strandsområde inte omfattas av strandskydd. Det tidigare beslutet om avgräsning av stranskydd har upphävts. Länsstyrelsen hänvisar till nu gällande lagstiftning samt till följande PM

Vägledning kring avgränsning av strandskydd

Planerings- och beslutsunderlag

Östgötakartan presenteras olika planeringsunderlag som är användbara vid arbete med detaljplaner och översiktsplaner. Samt även vid dispensbeslut.

Vägledning kring LIS

I syfte att nå ett gemensamt arbetssätt för utpekande av LIS-områden i Östergötland har Länsstyrelsen tagit fram en vägledning som stöd för för länsstyrelsen i handläggning av ärenden rörande LIS samt för kommunerna vid utpekandet av LIS-områden.  

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen i Östergötland – en vägledning

Länsstyrelserna kring Vättern har tagit fram ett gemensamt förhållningssätt för att nå en samsyn kring hanteringen av landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) vid Vättern.

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen vid Vättern

Analys av hemfridszon

Infosoc Rättsdata AB har gjort en analys av hemfridszonen och strandskyddet.

 

Östgötakartan

Östgötakartan (Öppnas i samma fönster)

Här finns info om natur- och kulturvärden, dikningsföretag, förorenad mark mm: