Utvidgade strandskyddsområden

Länsstyrelsen får utvidga det generella strandskyddsområdet till högst 300 meter från strandlinjen om det behövs för att säkerställa något av strandskyddets syften.

Vikbolandet - utsikt över skärgården

Länsstyrelsen utvidgade år 1975 strandskyddsområdet till 150 meter på ömse sidor strandlinjen vid kusten inkl Sandfjärden Vättern, Sommen, Östra Lägern, Boren, Norrbysjön, Roxen, Asplången, Ärlången, Rängen, Järnlunden och Åsunden samt Göta och Kinda kanal.

I samband med den förändrade strandskyddslagstiftning som trädde i kraft sommaren 2009 (prop. 2008/09:119) beslutade regeringen att länsstyrelserna skulle se över de utvidgade strandskyddsområdena. Efter den 31 december 2014 gäller beslut om utvidgat strandskydd endast om utvidgningen har beslutats med stöd av de nya bestämmelserna i miljöbalken. Översynen har gjorts då skälen för de tidigare utvidgade strandskyddsområdena inte alltid varit klargjorda samt för att få en bättre anpassning till strandskyddets syften.

Länsstyrelsen har genomfört en översyn av det utivdgade strandskyddet i Östergötland. Översynen har gjorts inom de områden som omfattats av utvidgat strandskydd sedan 1975. I elva av länets kommuner har Länsstyrelsen beslutat om nya gränser för det utvidgade strandskyddet.

Det utvidgade strandskyddet redovisas i Länsstyrelsens kartverktyg, Östgötakartan.

Beslut 2015-01-12

Norrköpings kommun

Söderköpings kommun

Valdemarsviks kommun

Beslut 2014-11-24

Linköpings kommun

Motala kommun

Vadstena kommun

Åtvidabergs kommun

Ödeshögs kommun

Beslut 2013-10-15

Kinda kommun

Beslut 2012-12-13

Boxholms kommun

Ydre kommun

Efter överklagan har Regeringen gjort mindre förändringar av Länsstyrelsens beslut om utvidgat strandskydd i Ydre kommun.
Regeringens beslut 2015-06-25

Övergångsbestämmelser
Då de nya besluten omfattar områden som inte tidigare har berörts av utvidgat strandskydd har Länsstyrelsen även beslutat om övergångsbestämmelser enligt nedan:

I fråga om
1) obebyggda, nyligen bildade fastigheter och
2) mark som inte har tagits i anspråk på ett sådant sätt som har medgivits i ett beslut om förhandsbesked eller bygglov gäller inte beslutet om utvidgat strandskyddsområde förrän den 31 december 2016.  

Beträffande förhandsbesked eller bygglov som dessförinnan förfaller enligt reglerna i 9 kap. 18 och 43 §§ PBL träder dock beslutet om utvidgade strandskyddsområden ikraft i och med att bygglovet eller förhandsbeskedet förfaller.