Strandskydd vid mindre sjöar och vattendrag

Sedan 1 september 2014 är det möjligt för Länsstyrelsen att upphäva strandskyddet vid mindre sjöar och vattendrag som har liten betydelse för strandskyddets syften.
Dömestadsbäcken
Vad säger lagen?
Enligt 7 kap 18§ miljöbalken får Länsstyrelsen, i det enskilda fallet upphäva strandskyddet vid mindre sjöar och vattendrag om området har liten betydelse för strandskyddets syften.

Vad är ett litet vattendrag eller en liten sjö?
En liten sjö är omkring 1 ha eller mindre och ett litet vattendrag är omkring 2 m eller smalare. Bedömning görs i varje enskilt fall utifrån vad som bedöms vara normala förhållanden.

Vilka områden kan vara aktuella?
Förutom att det ska röra sig om en mindre sjö eller ett litet vattendrag (se ovan) ska området ha liten betydelse för strandskyddets syften. De områden som kan vara aktuella ska inte hysa några högre naturvärden och inte heller fylla någon betydande funktion för det rörliga friluftslivet.

Hur går du tillväga om du önskar få strandskyddet upphävt?
Om du önskar få strandskyddet upphävt vid ett vatten ska du skicka in en begäran till Länsstyrelsen. Av din begäran ska det tydligt framgå på en karta vilket område som avses. Beskriv området så ingående som möjligt och bifoga gärna foton.

Prövningen är avgiftsfri.

Mer information
Naturvårdsverkets hemsida finns mer information om upphävande av strandskydd vid mindre sjöar och vattendrag.