Landsbygdsutveckling i strandnära lägen = LIS-områden

Kommunerna kan i översiktsplanen peka ut så kallade LIS-områden. Inom dessa områden kan dispens ges för bostäder eller verksamheter som bidrar till att utveckla landsbygden. Generellt gäller att LIS-områden kan pekas ut om ett strandnära läge bidrar till positiva sysselsättningseffekter eller ökat serviceunderlag utan att tillgången på strandområden begränsas.
Strandnära bebyggelse

Övergripande målsättning

Kriterierna för att peka ut områden för landsbygdsutveckling finns i 7 kap 18e § miljöbalken. Den övergripande målsättningen för utpekande av LIS-områden i Östergötland ska vara att:

  • Området ska vara lämpligt för landsbygdsutveckling.
  • Det ska vara av allmänt intresse att området tas i anspråk.
  • Utpekade områden får endast uppta en begränsad del av kommunens sjöar och vattendrag samt ligga i områden med lågt bebyggelsetryck. Detta för att strandskyddets syften ska kunna tillgodoses långtsiktigt i områdets närhet och i kommunen som helhet.
  • Antalet LIS områden ska vara realistiska i förhållande till översiktsplanens genomförandetid.
  • Utpekade områden i och i anslutning till tätorter får endast ha liten betydelse för strandskyddets syften. Strandnära områden i tätorter har ett högt värde för rekreation och friluftsliv.

Dispenser och upphävande av strandskydd inom LIS

Redovisningen av LIS-områden i den kommunövergripande översiktsplanen eller i ett tematiskt tillägg till den kommunövergripande översiktsplanen är vägledande vid prövning i det enskilda ärendet om en plats ligger inom ett område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Översiktsplanen är inte rättsligt bindande. En dispens från eller ett upphävande av strandskyddet är rättsligt bindande först vid prövning i det enskilda fallet.

Inom LIS-områden går det att ge dispens från eller upphäva strandskyddet för anläggningar, verksamheter, byggnader eller åtgärder som bidrar till utveckling av landsbygden. Förutom de särskilda skäl som anges i 7 kap 18c § miljöbalken för att ge dispens från eller upphäva strandskyddet finns det ytterligare två särskilda skäl som får tillämpas i ett LIS-område. Även om det finns särskilda skäl får inte dispensen strida mot syftet med strandskyddsbestämmelserna, att tillgodose friluftslivets intressen och bevara goda livsmiljöer för växt- och djurliv.

 

 Särskilda skäl i LIS-områden  Exempel
 En byggnad eller anläggning som bidrar till utveckling av landsbygden. För enstaka en- eller tvåbostadshus ska det istället beaktas om de ligger i anslutning till befintlig bebyggelse.  Turism- och näringsverksamhet eller ideell verksamhet som ger långsiktig ekonomisk påverkan i ett lokalt och regionalt perspektiv: café, campingstugor, kanotuthyrning, fiskeförsäljning, sim- eller kanotklubb, scouting.

Länsstyrelsen vägleder kommunerna

Länsstyrelsen har en vägledande roll vid utpekande av LIS-områden genom att ge råd och stöd till kommunerna samt tillhandahålla relevanta planeringsunderlag. Vid samråd och utställning av översiktsplanen ska Länsstyrelsen lämna synpunkter på förslaget till LIS-områden. Länsstyrelsen ska granska om förslaget stämmer överrens med kriterierna i miljöbalken för områden där lättnader får tillämpas.  

I syfte att nå ett gemensamt arbetssätt för utpekande av LIS-områden i Östergötland har Länsstyrelsen gjort en tolkning av vad sådan landsbygdsutveckling i länet är. Länsstyrelsen har därför tagit fram en vägledning som stöd för för länsstyrelsen i handläggning av ärenden rörande LIS samt för kommunerna vid utpekandet av LIS-områden.  

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen i Östergötland – en vägledning

LIS vid Vättern

Länsstyrelserna kring Vättern har tagit fram ett gemensamt förhållningssätt för att nå en samsyn kring hanteringen av landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) vid Vättern.

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen vid Vättern