Förbjudet och tillåtet inom strandskydd

Det är förbjudet att uppföra nya byggnader, ändra byggnader eller göra anläggningar inom ett område som omfattas av strandskyddet. Om det finns särskilda skäl och strandskyddets båda syften, friluftslivets tillgänglighet och växt- och djurlivet, inte påverkas negativt kan dispens ges från strandskyddet.
Torpön i Sommen

Det finns vissa åtgärder som är tillåtna att göra utan strandskyddsdispens. För areella näringar, skogs- och jordbruk samt fiske gäller särskilda regler. Förutom att ett område omfattas av strandskydd och en dispens krävs kan det även krävas anmälan eller tillstånd enligt andra regler, till exempel vattenverksamhet.

Normalt förbjudet

 

Förbjudet Exempel
ny byggnad hus, förråd, friggebod, husbåt, bastu, stor tillbyggnad
ändra byggnad eller en byggnads användning göra om förråd till fritidshus, inreda sjöbod för boende, stor tillbyggnad 
förberedelsearbete gräva, fälla träd, schakta, spränga, bygga väg
anläggning eller anordning som avhåller allmänheten brygga, växthus, p-plats, utöka tomten med anlagd gräsmatta, rabatt, bänk, staket, eldstad eller flaggstång
andra åtgärder som försämrar för växter och djur pir, muddring, utfyllnad eller gräsmatta på stranden

Det kan finnas andra åtgärder än de som nämns ovan som är förbjudna inom strandskyddat område. Ta kontakt med kommunen för att reda ut vad som gäller för din åtgärd.

Kompletteringsåtgärder till en huvudbyggnad är undantagna kravet på dispens om de görs inom 15 meter från huvudbyggnaden och minst 25 meter från stranden. Om det finns ett beslut om tomtplats som är mindre omfattande än dessa mått gäller undantaget enbart inom den beslutade tomtplatsen. Läs mer i Länsstyrelsens beslut om undantag från 2015-09-17.

Tillåtna åtgärder inom strandskyddsområde

Det är tillåtet att göra mindre renoveringar på hus utan strandskyddsdispens. Dock kan tillbyggnader och ändringar kräva dispens om åtgärden kan medföra ökad privatisering. Kontakta kommunen eller Länsstyrelsen om du känner dig osäker.

Det är också tillåtet att utan strandskyddsdispens göra en anordning, t ex en stödmur eller terrass, om den i sin helhet ligger inom tomtplatsen. Ta reda på exakt var tomtplatsen slutar. Observera att vissa av dessa åtgärder kan kräva bygglov från kommunen. Är du osäker bör du kontakta kommunen eller Länsstyrelsen.

Särskilda skäl krävs för dispens

För att dispens ska kunna ges behöver det finnas särskilda skäl. Även om det finns särskilda skäl får inte dispensen strida mot syftet med strandskyddsbestämmelserna, att tillgodose friluftslivets intressen och bevara goda livsmiljöer för växt- och djurliv.

 

Särskilda skäl Exempel
Redan ianspråktaget område Inom etablerad tomtplats
Avskilt från stranden Bakom befintliga byggnader, vältrafikerad väg, järnväg, större verksamhet eller annat av människan skapat hinder
Anläggningar som för sin funktion måste ligga vid vatten Båtbrygga, hamn
Utvidga pågående verksamhet Industriverksamhet, hamnverksamhet
Angeläget allmänt intresse Tätortsutveckling, infrastruktur, åtgärder för frilufts-, naturvårds-, miljö- och kulturhistoriska intressen, tillgänglighetsanpassningar för rörelsehindrade
Annat mycket angeläget intresse En unik situation under mycket speciella omständigheter

Läs mer om att ansöka om dispens.

Områden för utveckling av landsbygden

Kommunerna kan i översiktsplanen peka ut områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, så kallade LIS-områden. Inom dessa områden ska det bli lättare att ge dispens genom att ytterligare särskilda skäl kan åberopas.

Särskilda skäl krävs för dispens

För att dispens ska kunna ges behöver det finnas särskilda skäl. Även om det finns särskilda skäl får inte dispensen strida mot syftet med strandskyddsbestämmelserna, att tillgodose friluftslivets intressen och bevara goda livsmiljöer för växt- och djurliv.

 

Särskilda skäl i LIS-områden Exempel
En byggnad eller anläggning som bidrar till utveckling av landsbygden. För enstaka en- eller tvåbostadshus ska det istället beaktas om de ligger i anslutning till befintlig bebyggelse. Turism- och näringsverksamhet eller ideell verksamhet som ger långsiktig ekonomisk påverkan i ett lokalt och regionalt perspektiv: café, campingstugor, kanotuthyrning, fiskeförsäljning, sim- eller kanotklubb, scouting.

Skilj på tomtplats och fastighet

Tomtplatsen är ett område kring byggnader och anläggningar där allemansrätten inte gäller. Det är den privata zonen, hemfridszonen. Tomtplatsen sammanfaller inte alltid med fastigheten utan kan vara endast en mindre del av den.

Vid ett beslut om dispens görs oftast en tomtplatsbestämning för att inte den privata zonen ska utökas varefter. En tomtplatsbestämning visar var det är okej att till exempel ställa utemöbler eller anlägga en rabatt.

Rosenkällasjön Linköpings kommun

Fri passage för tillgänglighet

För att möjliggöra att strandområdet fortfarande är tillgängligt för allmänheten ska en fri passage lämnas mellan nya byggnader eller anläggningar och strandlinjen. Den fria passagen ska vara så bred att det går att röra sig på ett otvunget sätt. Dessutom ska den vara väl avgränsad med till exempel ett staket eller en plantering. Tomtplatsbestämningen ska göras så att fri passage är möjlig.

Särskilda regler för areella näringar

Jordbruk, skogsbruk och yrkesfiske är under vissa förutsättningar undantagna från förbudet i strandskyddet. För en anläggning, byggnad, anordning eller åtgärd gäller att;

  • den behövs för näringen,
  • den inte avses för bostadsändamål,
  • den för sin funktion måste ligga inom strandskyddsområdet,
  • näringen ger en betydande försörjning. Undantagen gäller alltså inte för hobbyverksamhet.