Ansöka om dispens

Ansök i god tid om dispens eftersom handläggningen av ärendet kan ta lång tid. Sök gärna redan på hösten för en åtgärd som ska genomföras kommande sommar.

Ska ansökan till kommunen eller Länsstyrelsen?

Ansökan om strandskyddsdispens skickas vanligtvis till kommunen. I strandområden som är statligt skyddade, till exempel naturreservat, naturvårdsområde, Natura 2000-område eller biotopskydd prövar Länsstyrelsen strandskyddsdispensen. Länsstyrelsen prövar också strandskyddsdispenser för försvarsanläggningar och infrastrukturprojekt (järnvägar och större vägar).

Kontakta kommunen eller Länsstyrelsen om du är osäker på vad som gäller.

Ansökningsavgift

För Länsstyrelsens handläggning tas en avgift på 3700 kr. När ansökan inkommit skickas ett inbetalningskort ut. Handläggning av ärendet fortsätter när avgiften inkommit till Länsstyrelsen. Avgiften tas ut oavsett om dispens ges eller ej. Länsstyrelsen lämnar inga förhandsbesked i enskilda ärenden.

Åsvikelandet Valdemarsviks kommun

Ansökningsblankett

Länk till Länsstyrelsens blankettarkiv finns till höger på sidan.

Följande ska finnas med i ansökan:

 • Uppgifter som fastighet, sökande och markägare
 • Beskrivning av planerad åtgärd
 • Ritning eller skiss över åtgärden
 • Karta samt beskrivning av området och områdets värden 
 • Vilka särskilda skäl som finns för att få dispens

Bifoga gärna fotografier från platsen. Det kan underlätta vid handläggningen.

Vad händer sen?

Detta händer efter att ansökan kommit till Länsstyrelsen:
 1. Ett inbetalningskort skickas ut, om avgiften inte är inbetald. Ibland behöver ansökan kompletteras med ytterligare uppgifter. I så fall ber Länsstyrelsen om det.
 2. Avgiften betalas.
 3. Länsstyrelsen handlägger ansökan.
 4. Om Länsstyrelsen överväger att inte ge dispens meddelas sökanden som då får en möjlighet att besvara meddelandet. Efter det fattas beslut i ärendet.
 5. Länsstyrelsen beslutar om dispens eller inte, och skickar beslutet till sökanden i ett brev.
 6. Sökanden har möjlighet att överklaga beslutet.

Åtgärden kan beröra andra lagar

Det kan behövas tillstånd enligt andra bestämmelser än strandskyddet för en åtgärd i strandområdet.

Åtgärder inom strandskyddsområde som innebär arbete i vatten kan även vara en anmälnings- eller tillståndspliktig vattenverksamhet enligt 11 kapitlet miljöbalken. Till exempel krävs både strandskyddsdispens samt anmälan om vattenverksamhet för en ny brygga eller pir.

För att bygga eller ändra i ett strandskyddsområde som till exempel är naturreservat eller Natura 2000-område kan det krävas tillstånd enligt reservatsföreskrifter och tillstånd enligt Natura 2000 lagstiftningen.

Kontakta gärna Länsstyrelsens naturvårdsenhet om du behöver hjälp med denna bedömning.

Strandskyddsdispens är inte detsamma som bygglov

Strandskyddsdispens och bygglov är två skilda saker som prövas oberoende av varandra. Även om bygglov är beviljat krävs en strandskyddsdispens. Ett bygglov utan strandskyddsdispens kan inte utnyttjas.

För åtgärder som inte kräver bygglov, till exempel en friggebod, krävs ändå en dispens från strandskyddet.

 

 

 Content Editor