Tillsyn av strandskyddet

För att stränderna fortsättningsvis ska vara rika livsmiljöer för växt- och djurliv samt erbjuda det rörliga friluftslivet möjlighet till rekreation genomförs kontroll av att strandskyddsreglerna följs. Det kallas tillsyn och genomförs både förebyggande men också som uppföljning av genomförda åtgärder.

 

En åtgärd som genomförs utan lov i ett strandskyddat område kan skada växt- och djurliv och försämra allmänhetens tillgång till stranden. Tillsynen är därför viktig så att strandskyddets syften inte tar skada. Tillsyn av strandskyddet är också viktig för att alla ska bli lika inför lagen. Den som struntar i eller glömmer att söka dispens ska inte kunna bygga och ändra hur som helst när den som söker dispens får restriktioner eller rent av blir nekad att genomföra tänkt åtgärd.

Kommunerna och länsstyrelsen bedriver tillsyn

Kommunerna är den tillsynsmyndighet som har huvudansvaret för den operativa tillsynen när det gäller strandskyddet. Länsstyrelsen ansvarar för den operativa tillsynen för de verksamheter och åtgärder som länsstyrelsen dispensprövar. Det gäller dispenser i skyddade område enligt 7 kap Miljöbalken samt dispenser för försvarsanläggningar samt allmänna vägar och järnvägar som inte omfattas av fastställd arbetsplan respektive järnvägsplan.

Förebyggande och händelsestyrd tillsyn

Länsstyrelsen bedriver förebyggande tillsyn, så kallad tillsynsvägledning. Tillsynsvägledningen syftar till att sprida information om de nya strandskyddsreglerna och dess tillämpning till kommunerna. På så sätt ökar möjligheterna till en korrekt tillämpning av reglerna. Den förebyggande tillsynen genomförs i dialogform vid workshops, seminarier eller annan informationsspridning.

Kommunerna och länsstyrelsen bedriver också händelsestyrd, operativ tillsyn genom att följa upp otillåtna åtgärder som har gjorts inom strandskyddet. Otillåtna åtgärder kommer oftast till tillsynsmyndighetens kännedom genom en anmälan från allmänheten. Tillsynsmyndigheten kan också upptäcka att överträdelser av strandskyddet vid besök på platsen.

Vad händer om någon bryter mot reglerna?

Om tillsynsmyndigheten får en anmälan om eller finner olovliga åtgärder inom strandskyddat område startar de en utredning. Dispens kan sökas i efterhand av den eller de som gjort åtgärden men i de flesta fall medger inte reglerna det.

Om en dispens inte kan ges i efterhand tas ett beslut om ett så kallat föreläggande om rättelse. Beslutet visar vad som ska rättas till. Den eller de som har gjort den otillåtna åtgärden har möjlighet att förklara och komma med synpunkter innan beslut fattas. Sådana förklaringar kan leda till att tillsynsmyndigheten avskriver ärendet, det vill säga lägger ner det.

Ett föreläggande om rättelse kombineras ofta med ett vite. Ett vite är ett bestämt pengabelopp som ska betalas om de tillsynsmyndighetens beslut inte följs. Kommunen och Länsstyrelsen är också skyliga att anmäla överträdelser till åklagarmyndigheten som kan gå vidare och åtala den ansvarige.