Ydre

Riksintressen i Ydres kommun
Silverån. Foto: Länsstyrelsen

Inom Ydre kommun finns följande riksintressen för naturvården:
Bona - ängs- och betesmark barrskog, (även Natura 2000)
Mosebromossarna – våtmarkskomplex
Sandtorpskärret – kärr (även Natura 2000)
Silverån – vattendrag (även Natura 2000)
Smedstorp – odlingslandskap, ängs- och betesmark
Sommen – sjö, geologiskt intresse, skogslandskap
Södra Bråta – Odlingslandskap, ängs- och betesmark (även Natura 2000)
Trangölamyren – myrkomplex
Ydrefors-Norra Vi – geologiskt intresse
Ängaryd – ängs- och betesmark (även Natura 2000)
Österås – ängsmark

Områden av riksintresse för naturvården ska representera huvuddragen i svensk natur, belysa landskapets utveckling och visa mångfalden i naturen. Naturvårdsverket och länsstyrelserna har inom varje naturgeografisk region valt ut de områden som bäst företräder regionens olika landskaps- och naturtyper.

Utöver de områden som finns förtecknade nedan är även alla utpekade Natura 2000-områden av riksintresse enligt ett riksdagsbeslut 2001. Vidare information om länets Natura 2000-områden finns under ”Skyddad natur/natura 2000/bevarandeplaner”.

En del områden utgör både riksintresse för naturvården och är utpekade som Natura 2000.