Söderköping

Riksintressen i Söderköpings kommun
Ramunderberget. Foto: Kurt Adolfsson

Inom Söderköpings kommun finns följande riksintressen för naturvården:
Gårdeby– geologiskt intresse
Passdalsån- vattendrag (även Natura 2000)
Slätbakens förkastningsbrant – geologiskt intresse
Vagnsmossen – geologiskt intresse
Östergötlands skärgård – skärgårdslandskap
Örtomta - geologiskt intresse

Områden av riksintresse för naturvården ska representera huvuddragen i svensk natur, belysa landskapets utveckling och visa mångfalden i naturen. Naturvårdsverket och länsstyrelserna har inom varje naturgeografisk region valt ut de områden som bäst företräder regionens olika landskaps- och naturtyper.

Naturvårdsverket och länsstyrelserna har prioriterat stora och sammanhängande arealer av karakteristiska naturtyper. Men också mindre områden har utpekats som riksintressanta, till exempel om de innehåller sällsynta geologiska former eller naturtyper.

Utöver de områden som finns förtecknade nedan är även alla utpekade Natura 2000-områden av riksintresse enligt ett riksdagsbeslut 2001. Vidare information om länets Natura 2000-områden finns under ”Skyddad natur/natura 2000/bevarandeplaner”.

En del områden utgör både riksintresse för naturvården och är utpekade som Natura 2000.