Norrköping

Riksintressen i Norrköpings kommun
Bråvikenbranten. Foto: Lars Gezelius

Inom Norrköpings kommun finns följande riksintressen för naturvården:
Björnsnäs – äng- och betesmark
Bråvikens förkastningsbrant - geologiskt intresse (även Natura 2000)
Duvhult-Nybygget – äng- och betesmark
Finnkärr – äng- och betesmark
Fjällmossen - geologiskt intresse, myrkomplex (även Natura 2000)
Getåravinen - geologiskt intresse, äng- och betesmark
Jakobsdalsberget – geologiskt intresse
Leonardsberg – geologiskt intresse, mad, bevuxen sjö
Mauritsberg - äng- och betesmark
Skiren - sjö
Slätbakens förkastningsbrant – geologiskt intresse
Svärtinge udde – äng- och betesmark (även Natura 2000)
Södra Bråviken – äng- och betesmark , marint strandkomplex (även Natura 2000)
Vagnsmossen – geologiskt intresse
Vittinge-Torp - äng- och betesmark
Vångaförkastningen – geologiskt intresse
Östergötlands skärgård – skärgårdslandskap
Östermem - äng- och betesmark (även Natura 2000)
Örtomta - geologiskt intresse

Områden av riksintresse för naturvården ska representera huvuddragen i svensk natur, belysa landskapets utveckling och visa mångfalden i naturen. Naturvårdsverket och länsstyrelserna har inom varje naturgeografisk region valt ut de områden som bäst företräder regionens olika landskaps- och naturtyper.

Naturvårdsverket och länsstyrelserna har prioriterat stora och sammanhängande arealer av karakteristiska naturtyper. Men också mindre områden har utpekats som riksintressanta, till exempel om de innehåller sällsynta geologiska former eller naturtyper.

Utöver de områden som finns förtecknade nedan är även alla utpekade Natura 2000-områden av riksintresse enligt ett riksdagsbeslut 2001. Vidare information om länets Natura 2000-områden finns under ”Skyddad natur/natura 2000/bevarandeplaner”.

En del områden utgör både riksintresse för naturvården och är utpekade som Natura 2000.