Linköping

Riksintressen i Linköpings kommun
Ekhage i Tokorps naturreservat, en del av landskapet i Bjäsättersdalgången. Foto: Henry Stahre

Inom Linköpings kommun finns följande riksintressen för naturvården:
Bjäsättersdalgången – ängs- och betesmarker (även Natura 2000)
Eklandskapet - odlingslandskap (även Natura 2000)
Häradskärret – kärr
Kapellån- geologiskt intresse (även Natura 2000)
Krankebo – ängs- och betesmarker
Kärna mosse - rikkärr (även Natura 2000)
Stjärnorpsravinen – geologiskt intresse, ängs- och betesmark
Sörstugan– ängs- och betesmarker (även Natura 2000)
Vreta Kloster – geologiskt intresse
Västra Roxen – geologiskt intresse, ängs- och betesmark, fuktäng (även Natura 2000)
Örtomta - geologiskt intresse

Områden av riksintresse för naturvården ska representera huvuddragen i svensk natur, belysa landskapets utveckling och visa mångfalden i naturen. Naturvårdsverket och länsstyrelserna har inom varje naturgeografisk region valt ut de områden som bäst företräder regionens olika landskaps- och naturtyper.

Naturvårdsverket och länsstyrelserna har prioriterat stora och sammanhängande arealer av karakteristiska naturtyper. Men också mindre områden har utpekats som riksintressanta, till exempel om de innehåller sällsynta geologiska former eller naturtyper.

Utöver de områden som finns förtecknade nedan är även alla utpekade Natura 2000-områden av riksintresse enligt ett riksdagsbeslut 2001. Vidare information om länets Natura 2000-områden finns under ”Skyddad natur/natura 2000/bevarandeplaner”.

En del områden utgör både riksintresse för naturvården och är utpekade som Natura 2000.