Kinda

Riksintressen i Kinda kommun
Föllingsö odlingslandskap. Foto: Kurt Adolfsson

Inom Kindas kommun finns följande riksintressen för naturvården:
Föllingsö – odlingslandskap (även Natura 2000)
Galmsås - ängs- och betesmarker (även Natura 2000)
Gamla Måla - ängs- och betesmarker (även Natura 2000)
Härsjö - ängs- och betesmarker (även Natura 2000)
Misterfalls askäng - ängsmark (även Natura 2000)
Njölhult – geologiskt intresse
Rödingehultsjön – sjö
Sommen – sjö, skogsmark, geologiskt intresse, ängs- och betesmark
Svalsjö – geologiskt intresse
Trollegater – geologiskt intresse
Yxefall – ängs- och betesmarker (även Natura 2000)

Områden av riksintresse för naturvården ska representera huvuddragen i svensk natur, belysa landskapets utveckling och visa mångfalden i naturen. Naturvårdsverket och länsstyrelserna har inom varje naturgeografisk region valt ut de områden som bäst företräder regionens olika landskaps- och naturtyper.

Naturvårdsverket och länsstyrelserna har prioriterat stora och sammanhängande arealer av karakteristiska naturtyper. Men också mindre områden har utpekats som riksintressanta, till exempel om de innehåller sällsynta geologiska former eller naturtyper.

Utöver de områden som finns förtecknade nedan är även alla utpekade Natura 2000-områden av riksintresse enligt ett riksdagsbeslut 2001. Vidare information om länets Natura 2000-områden finns under ”Skyddad natur/natura 2000/bevarandeplaner”.

En del områden utgör både riksintresse för naturvården och är utpekade som Natura 2000.