Riksintressen för naturvården

Naturvårdens riksintresseområden representerar huvuddragen i den svenska naturen. Det är de mest värdefulla områdena i nationellt perspektiv enligt de kriterier som Naturvårdsverket satt upp. Här väger hänsyn till naturvärdena tungt vid olika typer av åtgärder som kan påverka riksintresseområdet.
Östergötlands skärgård. Foto: Jens Johannesson

Naturvårdens riksintressen innebär enligt 3 kap. 6 § Miljöbalken att de så långt möjligt skall skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada naturmiljön. Riksdagen har i 4 kap. Miljöbalken också angivit ett antal områden i landet som är av riksintresse i sin helhet, med hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns där. Det gäller bland annat Östergötlands skärgård. Till denna typ av riksintresseområden hör också Sveriges Natura 2000-områden.

Riksintresse för naturvården (3 kap. Miljöbalken)

I Östergötland finns 106 områden av riksintresse för naturvården (beskrivningar av områdena kommunvis i spalten till vänster). Dessa fastställdes vid den senaste revisionen år 2000 (varav 62 st härrör från äldre beslut). Naturvårdsverket och länsstyrelserna har prioriterat stora och sammanhängande arealer av karakteristiska naturtyper. Men också mindre områden har utpekats som riksintressanta, till exempel om de innehåller sällsynta geologiska former eller naturtyper.

Riksintresse för natur och kultur (4 kap. Miljöbalken)

Vättern och Östersjöns kustområde är med hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns i områdena i sin helhet av riksintresse. Även rörligt friluftsliv och turism beaktas i detta riksintresse. Läs mer i 1, 2, 4 kap. Miljöbalken.

Riksintresse Natura 2000 (4 kap. Miljöbalken)

Dessutom är länets alla 277 Natura 2000-områden av riksintresse enligt beslut från 2001. Av de 44 områden som tillkom vid revisionen år 2000 var 33 st Natura 2000-områden. Dessutom sammanfaller många av de ursprungliga riksintressena med Natura 2000-objekt, t ex innehåller riksintresset Östergötlands skärgård 56 st Natura 2000-områden. Inom Natura 2000-områden krävs särkilt tillstånd för åtgärder innanför eller utanför avgränsningen som riskerar att skada områdets bevarandevärde. Läs mer om Natura 2000.

Riksintresse för friluftsliv (3 kap. miljöbalken)

Områden av riksintresse för friluftslivet har så stora friluftsvärden på grund av natur- och kulturkvalitéer och tillgänglighet, att de är eller kan bli attraktiva för en stor mängd besökare. Med friluftsliv avses i detta sammanhang vistelse i naturen för naturupplevelser, fysisk aktivitet och avkoppling. Urvalet av områden ska också representera Sveriges många olika landskapstyper. Läs mer om riksintressen för friluftsliv här.

Riksintressens status (3 kap. Miljöbalken)

Områden som är av riksintresse för naturvården ska enligt 3 kap. 6 § miljöbalken skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada naturmiljön. Att ett område är redovisat som riksintresse enligt 3 kap. Miljöbalken innebär inte ett ovillkorligt skydd.

Ett område kan också vara utpekat som riksintresse ur flera aspekter till exempel naturvård, kulturmiljövård, friluftsliv, eller som områden med värdefulla material eller som särskilt lämpliga för anläggningar för energiproduktion, vattenförsörjning m.m. Om samma område är av riksintresse för flera oförenliga ändamål, skall företräde ges åt det eller de ändamål som på lämpligaste sätt främjar en långsiktig hushållning med marken, vattnet och den fysiska miljön i övrigt.

 

 

Östgötakartan

Östgötakartan (Öppnas i samma fönster)

Här finns info om natur- och kulturvärden, dikningsföretag, förorenad mark mm: