Finspång

Riksintressen i Finspångs kommun
Regnaholms lövskog. Foto: Henry Stahre

Inom Finspångs kommun finns följande riksintressen för naturvården:
Emmaån- vattendrag
Motala äng – ängs- och betesmarker (även Natura 2000)
Regnaholm - lövskog
Stora Mossen – våtmark (även Natura 2000)
Stora Runkan – våtmark
Tyresfall- ängs- och betesmarker (även Natura 2000)
Vångaförkastningen - geologiskt intresse

Områden av riksintresse för naturvården ska representera huvuddragen i svensk natur, belysa landskapets utveckling och visa mångfalden i naturen. Naturvårdsverket och länsstyrelserna har inom varje naturgeografisk region valt ut de områden som bäst företräder regionens olika landskaps- och naturtyper.

Utöver de områden som finns förtecknade nedan är även alla utpekade Natura 2000-områden av riksintresse enligt ett riksdagsbeslut 2001. Vidare information om länets Natura 2000-områden finns under ”Skyddad natur/natura 2000/bevarandeplaner”.

En del områden utgör både riksintresse för naturvården och är utpekade som Natura 2000.