Åtvidaberg

Riksintressen i Åtvidabergs kommun
Eklandskapet vid Adelsnäs, Åtvidaberg. Foto: Jens Johannesson

 

Inom Åtvidabergs kommun finns följande riksintressen för naturvården:
Eklandskapet- odlingslandskap (även Natura 2000)
Uknadalen– sprickdal, odlingslandskap (även Natura 2000)
Yxningen-Borkhult – klarvattensjö, sprickdal

Områden av riksintresse för naturvården ska representera huvuddragen i svensk natur, belysa landskapets utveckling och visa mångfalden i naturen. Naturvårdsverket och länsstyrelserna har inom varje naturgeografisk region valt ut de områden som bäst företräder regionens olika landskaps- och naturtyper.

Utöver de områden som finns förtecknade nedan är även alla utpekade Natura 2000-områden av riksintresse enligt ett riksdagsbeslut 2001. Vidare information om länets Natura 2000-områden finns under ”Skyddad natur/natura 2000/bevarandeplaner”.

En del områden utgör både riksintresse för naturvården och är utpekade som Natura 2000.