Riksintresse för friluftsliv

I Östergötlands län finns sju områden av riksintresse för friluftsliv. Dessa ska skyddas mot ”påtaglig skada” av värdena och är viktiga att ta hänsyn till vid bland annat den fysiska planeringen. Länsstyrelsen har under 2013-2014 arbetat med att se över områdena av riksintresse för friluftsliv.
Fiske från klippstrand.

Områden av riksintresse för friluftsliv är en del av miljöbalkens hushållningsbestämmelser som syftar till en god hushållning med mark, vatten och naturresurser.

Områden av riksintresse för friluftslivet har så stora friluftsvärden på grund av natur- och kulturkvalitéer och tillgänglighet, att de är eller kan bli attraktiva för en stor mängd besökare. Med friluftsliv avses i detta sammanhang vistelse i naturen för naturupplevelser, fysisk aktivitet och avkoppling. Urvalet av områden ska också representera Sveriges många olika landskapstyper.

 Förslag till områden av riksintresse för friluftslivet i Östergötland

Klicka på bilden för att få upp en större kartbild

Översyn av riksintressen under 2013-2014

Naturvårdsverket har fått i uppdrag av regeringen att göra en översyn av vilka områden som bedöms vara av riksintresse för friluftslivet enligt 3 kap. 6 § miljöbalken. Länsstyrelsen har lämnat förslag på sådana områden till Naturvårdsverket. Arbetet har utgått från riktlinjer framtagna av Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten.

Samtliga befintliga riksintresseområden i länet har fått förändrade geografiska avgränsningar i olika omfattning. Några nya delområden har lagts till. Delområden som inte bedömts ha tillräckligt höga friluftsvärden ur ett nationellt perspektiv har tagits bort. Fjällmossen-Lövsjön är ett helt nytt område som föreslås.