Riksintresse för friluftsliv

I Östergötlands län finns sju områden av riksintresse för friluftsliv. Dessa ska skyddas mot ”påtaglig skada” av värdena och är viktiga att ta hänsyn till vid bland annat den fysiska planeringen.
Fiske från klippstrand.

Områden av riksintresse för friluftsliv är en del av miljöbalkens hushållningsbestämmelser som syftar till en god hushållning med mark, vatten och naturresurser.

Områden av riksintresse för friluftslivet har så stora friluftsvärden på grund av natur- och kulturkvalitéer och tillgänglighet, att de är eller kan bli attraktiva för en stor mängd besökare. Med friluftsliv avses i detta sammanhang vistelse i naturen för naturupplevelser, fysisk aktivitet och avkoppling. Urvalet av områden ska också representera Sveriges många olika landskapstyper.

Översyn av riksintressen

Enligt ett regeringsuppdrag har Länsstyrelserna gjort en översyn av riksintresseområden för friluftslivet. År 2014 lämnade Länsstyrelsen Östergötland sitt förslag till Naturvårdsverket.

Samtliga befintliga riksintresseområden i Östergötland har i förslaget fått förändrade geografiska avgränsningar i olika omfattning. Några nya delområden har lagts till. Delområden som inte bedömts ha tillräckligt höga friluftsvärden ur ett nationellt perspektiv har tagits bort. Fjällmossen-Lövsjön är ett helt nytt område som föreslås.

 Förslag till områden av riksintresse för friluftslivet i Östergötland

 

Klicka på bilden för att få upp en större kartbild