UC4LIFE

Tjockskalig målarmussla är Europas mest hotade musselart. Nu satsas 4,9 miljoner euro i ett projekt som syftar till att rädda musslan och förbättra vattenkvalitet och livsmiljöer i 12 åar i södra Sverige. I Östergötland är det inom Natura 2000 områdena i Kapellån utanför Linköping , Storån vid Falerum och Kisaån vid Föllingsö som förbättringar för musslan ska göras. Projektet är ett samarbete mellan Länsstyrelserna i Skåne, Jönköping, Blekinge, Östergötland och Södermanland samt Karlstads universitet.
Välkommen till Målarmusslans återkomst

Konkreta åtgärder viktiga i projektet

Huvuddelen av budgeten går till konkreta åtgärder, varav de viktigaste är: Två åar återmeandras, det vill säga får nytt slingrande lopp Vandringshinder tas bort i sex åar I tolv åar restaureras livsmiljöer, till exempel genom att ny sand läggs på botten av ån eller att träd planteras längs åstranden I fyra åar där musslorna försvunnit återintroduceras de genom odling eller flyttning   Lokalt inflytande och medverkan Vattenrådens arbete och markägarnas engagemang utgör projektets kärna och båda grupperna har inflytande över åtgärdernas utformning. Utöver konkreta åtgärder planeras evenemang för skolor som ligger i närheten (bland annat prova-på-aktiviteter som vadning, elfiske och “musseljakt”) samt löpande informationsarbete (bland annat möten och fältbesök) lokalt.  Åtgärder som är positiva för målarmusslan gagnar även vattenkvalitet och biologisk mångfald generellt. Till exempel gynnas hotade arter som flodpärlmussla, stensimpa, nissöga, lax och utter.

Bakgrund

Det femåriga LIFE-projektet startar 2012 och finansieras via EU-kommissionen (50 procent), Naturvårdsverket (25 procent) och Länsstyrelserna (25 procent). Projektet är ett samarbete mellan Länsstyrelserna i Skåne, Jönköping, Blekinge, Östergötland och Södermanland samt Karlstads universitet.  

Projektansvarig: Ivan Olsson (Länsstyrelsen i Skåne län)

Marie Eriksson och Vibeke Lirås

Projektkoordinator: Jakob Bergengren (Länsstyrelsen i Jönköpings län)

Vetenskaplig koordinator: Martin Österling (Karlstads universitet)

Koordinator Blekinge län: Therese Asp (Länsstyrelsen i Blekinge län)

Koordinator i Skåne län: Marie Eriksson och Vibeke Lirås (Länsstyrelsen i Skåne län)

Koordinator Södermanlands län: Helena Herngren och Zinko Ursula (Länsstyrelsen i Södermands län)

Koordinator Östergötlands län: Lars Gezelius (Länsstyrelsen Östergötland)    

Projektområden i UC4Life
Tjockskalig målarmussle Unio crassus. Foto: Jakob bergengren.

 

 

Läs mer om projektet.

(på engelska)