Östergötlands naturvårdsråd

Samverkan mellan olika aktörer är avgörande för ett framgångsrikt naturvårdsarbete. Östergötlands naturvårdsråd är ett forum för dialog om naturvård i länet.
Exkursion till Motala ströms gamla fåra nära Ljungsbro. Foto: Maria Taberman

För att olika intressen ska ha möjlighet att framföra sina synpunkter finns sedan år 2011 ett naturvårdsråd i Östergötland som fungerar som ett rådgivande organ i naturvårdsarbetet. Vi utbyter information och erfarenheter om aktuella naturvårdsarbeten och friluftslivsfrågor. Deltagarna i naturvårdsrådet tar upp angelägna frågor med utgångspunkt från den organisation man representerar. Exempel på frågor som tas upp i naturvårdsrådet är: 

  • bevarande av biologisk mångfald i ett brett perspektiv
  • skydd och skötsel av naturmiljöer
  • tätortsnära natur och friluftsliv
  • arbete med åtgärdsprogram för hotade arter
  • friluftsliv och folkhälsa
  • areella näringar och hållbar turism

Naturvårdsrådets sammansättning

Naturvårdsrådet ska representera en bred kunskap inom sakområdet naturvård och därför ingår i olika aktörer med koppling till naturvård, friluftsliv och areella näringar. Det är Länsstyrelsen Östergötland som har initierat naturvårdsrådet på uppdrag av regeringen. En viktig förutsättning för bra samtal och diskussion är att gruppen är lagom stor. Gruppen träffas cirka tre gånger per år.

Följande tretton organisationer ingår i naturvårdsrådet:

Skogsstyrelsen  Motala kommun (förtroendevald) 
LRF  Åtvidabergs kommun (förtroendevald)
Friluftsfrämjandet  Ornitologiska föreningen 
Länsstyrelsen  Svenska Turistföreningen
Fältbiologerna  Ekoturismföreningen
Holmen Skog AB  Regionförbundet Östsam
Naturskyddsföreningen  Linköpings kommun (förtroendevald)

 

 

Eklandskapets värden och skötsel är en av de saker som varit uppe till diskussion i gruppen.