Nävsjömossen naturreservat

Vy över Nävsjön. Foto: Mikael Burgman.
Nävsjömossen är ett sjö-, myr- och våtmarksområde i Kolmården, sydväst om Nävsjön på gränsen mot Södermanland. Ett fantastiskt utflyktsmål för den vandringssugne äventyraren.

Våtmarkkomplexet består av Nävsjömossen, Blackglomossen, Hjortronmossen och Svrtsjömossen med tillhörande smala kantzoner av skogsmark, ofta bestående av yngre tallskog med enstaka, äldre ca 200-åriga överståndare av tall, men även smala rester av 200-årig tallnaturskog. Dessa kantzoner vittnar om den gammeltallskog som en gång var dominerande i detta landskap.

Till detta tillkommer små fastmarksöar ute i myrmarken med mycket gammal och skyddsvärd gammeltallskog. Reservatets skogliga hjärta är nog ön Ravalen i Nävsjön, samt den udde av Nävsjömossen som sticker ut i sjön. Här växer en mycket pampig grovstammig och grovgrenig månghundraårig tallnaturskog. Söder om Blackglomossen finns en äldre naturskogsartad gles tallskog med fin karaktär.

Nävsjömossen är mycket besöksvärt och har redan fungerande vandringsleder via Sörmlandsleden som slingrar sig runt sjön, med många bord, grillplatser och spänger, anpassade för fiske- och upplevelseturismen kring sjön. Nävsjöns fiske är en förening för put-and-take-fiske och har sin bas vid Nävsjöns östra strand i Södermanland. Pröva gärna din fiskelycka men lös fiskekort först.

Från reservatets P-plats tar du dig upp till Nävsjön antingen gående via skogsbilvägen eller via en nyanlagd led. Observera att förvaltningen under 2015 lagt stora resurser på att restaurera många yngre bestånd i reservatet för att gynna utvecklingen av grova träs, gynna lövinblandningen, frihugga gamla överståndartallar samt skapa död ved.

 

Våtmarker i Nävsjömossen. Foto: Jens Johannesson.

Ett besök i reservatet bör även innefatta Nävsjöns naturreservat vid Nävsjöns östra strand i Södermanland. Detta är en liten men mycket gammal tallurskog med fantastiska träd formade av århundradens häftiga bränder. Nävsjömossen är opåverkad av dikning och hyser stora våtmarksvärden. Fågelfaunan innefattar trana, fiskgjuse, tjäder, orre, järpe, tofsvipa, skogssnäppa, drillsnäppa, enkelbeckasin, kricka, knipa, kanadagås, lärkfalk och korp.

Reservatet invigdes 2014 av landshövding Elizabeth Nilsson.

Vid invigningsplatsen på Ön ligger en eka som Du som besökare kan låna för en roddtur. Observera att lämna den i det skick Du själv vill finna den.


Besöksklass 2-stjärnig

Detta område har
vissa anordningar för
dig som besökare.