Korpberget naturreservat

Vy över Slätbaken. Foto: Linda Vålberg
Korpbergets naturreservat bjuder på vackra vyer över Slätbaken och varierande skogsmiljöer att ströva i, och där man även kan hitta en mindre grotta. Vem vet vem som bor där?

Korpbergets naturreservat ligger vid Slätbakens förkastning och har en dramatisk topografi med höga branter vända mot soligt söderläge med klippängar och bördiga hyllplan. Mycket gammal hällmarkstallskog, med inslag av tallar upp mot 400 år, täcker en stor del av ytan närmast viken och branterna. Gammal tall och ek, växer på Korpberget längst i väster som har gett reservatet dess namn.

Uppe på en av höjderna ligger en fornborg. Fornborgshöjden stupar ca 60 meter ner mot Slätbaken och i kanten växer ekar och uppe på höjden står flera gamla tallar som vuxit mycket långsamt.

Gammal blåbärstallskog dominerar den norra delen men här är träden som regel under 200 år, även om inslag av äldre finns. I sänkor med små tallrismossepartier växer skvattram, tuvull och odon.

I sprickdalar och sänkor är marken kalkhaltig vilket ger en rik flora och stor bördighet med mer gran i trädskiktet. En sådan sänka finns i områdets östra kant. Här finns växter som harsyra, blåbär, ekbräken, stenbräken och blåsippa. Ett fuktigt stråk i sänkan mynnar ut i en bäck som rinner ner över branta berghällar och ner mot stranden. Nedanför hällarna är skogen varierande med både löv- och barrskog som sträcker sig ut på en udde kallad Monte Carlo. Den andra större sänkan består av en bäckravin i reservatets västra del. I denna växer bergslok, björkpyrola, gullris samt maj- och hultbräken.

Nedanför de cirka 70-90 meter höga stupen ner mot Slätbakens vatten finns mindre hyllplan, där på ett ställe finns en ädellövskog. Förutom ekar och lindar, varav några är grova och gamla, växer även tall, skogstry, fågelbär, måbär, rönn och hagtorn. På marken växer bergslok, strandvänderot och tulkört. På en kulle i sydöst står ett antal ekar med vida kronor och grova grenar.

Korpbergets naturreservat ligger utmed Vikbolandets södra kant och är cirka 33 hektar stort.​ Berggrunden består till stor del av urberg av gnejs med ett tunt jordtäcke och gott om berghällar.

 

 

Mer information:

Beslut om Korpbergets naturreservat

Skötselplan över Korpbergets naturreservat

 

Förvaltare:
Länsstyrelsen Östergötland
581 86 Linköping

 

 


Besöksklass 2-stjärnig

Detta område har
vissa anordningar för
dig som besökare.