Bråviken naturreservat

 Klipphällar vid Isö i västra delen av Bråvikens naturreservat. Foto: Lars Gezelius
Bråvikens marina naturreservat är Östergötlands största naturreservat och täcker en stor del av Arkösunds skärgård. I reservatet ingår ett hundratal öar och skär. Reservatet har ett rikt växt- och djurliv både på land och i vattnet.

Det är ett långsträckt reservat i Bråvikens mynning som spänner från innerskärgård vid Yxnö till ytterskärgården i nordost om Arkösund. Reservatet är 9 248 hektar stort  och hela 95 procent utgörs av vattenmiljöer. 

17 % av vattenområdet utgörs av grunda bottnar ned till sex meters djup som har särskilt höga naturvärden. Det exponerade läget gör att hårdbottnar med blåstång och rödalger är vanligast, men det finns även grunda mjukbottnar med rik växtlighet i små vikar, så kallade flador och glon, som är viktiga lekområden för fisk.  

I reservatet finns minst 35 arter av makroalger. Blåstång är vanligast men det finns även flera arter rödalger och ovanliga kransalger. Bottnarnas djurliv domineras av blåmussla, Östersjömussla och hjärtmussla samt den amerikanska havsborstmasken Marezellaria, som är en främmande art i vår skärgård. 19 fiskarter har påträffats där strömming, abborre, nors och skarpsill dominerar.

Öarna är av mycket varierande typ. På några står gammal naturskogslik skog av gran och tall. På andra finns blöta sumpskogar med mycket döda träd. På en del av öarna finns gammal lövskog med grova ekar, men även ask och lind som bär spår av lövtäkt, så kallad hamling. Löven användes som foder åt djuren och av lindgrenarnas bark gjordes bastrep.

I hällmarkstallskog där träden ofta är gamla kan man hitta den ovanliga gula laven sydlig ladlav. Laven växer på döda stående tallar, som varit döda länge och fått en vacker silvergrå färg. På de gamla tallarna växer vedsvampen tallticka och i dessa träd hittar man ofta hackspettars bohål.

Blomsterprakten på många av öarna är stor med arter som till exempel rödblära, styvmorsviol och mandelblom. Klippskrevorna är prunkande rabatter av gul fetknopp, lila gräslök och röda fackelblomster. På en ö finns skärgårdens enda växtplats av vresros.

Många skär, till exempel Penningskären och Ölskären har ett rikt fågelliv med trutkolonier, svärta, labb och den ovanliga tobisgrisslan. Typiska växtarter för dessa skär är klibbglim och malört.

 

Bråvikens naturreservat. Foto: Lars Gezelius

Besöksklass 1-stjärnig

Detta område har inga
eller få anordningar för
dig som besökare.

 

Life Coast Benefit


Det här reservatet ingår i EU-projektet Life Coast Benefit.