Kottebo

Kottebo naturreservat. Foto: Kurt Adolfsson.
Kottebo naturreservat består av fyra friliggande delområden på ömse sidor om Ulrika-Kisavägen intill sjön Drögen. Terrängen är kraftigt kuperad och området innehåller ett stort antal naturtyper. Hela 47 hotade arter och signalarter är påträffade i området.

Reservatet är kraftigt kuperat och innehåller ett stort antal naturtyper, alltifrån höjder med mager naturskogsartad barrskog till mäktiga slänter med lövrik barrnaturskog, grov aspskog på bördig mark och ren ädellövskog med alla ädellövträdarter. Det domineras dock av barrskog med inslag av asp och andra lövskog.

I norra delen hittar man den ovanliga och storvuxna storgröe. Detta är ett gräs med ljusa, breda blad. Vårärt blommar på flera håll i reservatet under maj och juni. Dessa arter gynnas av det näringsrika och ytligt rinnande markvattnet.

I reservatet finns andra rariteter som kandelabersvamp och lunglav. Den hotade kandelabersvampen växer på omkullfallna asplågor och lunglaven växer på ädellövträd.

Utefter den lilla skogsvägen ner mot Kotteboviken i Drögen finns en P-plats och en informationstavla. Härifrån kan man även ta sig till Mörkvikens naturreservat som ligger runt nästa krök (800meter) utefter asfaltsvägen mot Kisa.

 

Vy över Kottebo naturreservat. Foto: Kurt Adolfsson

Mer information:
Foton
Regler för allmänheten pdf (14 kb)
Beslutsdokument pdf (37 kb)
Skylt om Kottebo pdf (0,5 Mb)
Skötselplan pdf (0,1 Mb)Förvaltare

Länsstyrelsen Östergötland
581 86 Linköping

 


Besöksklass 1-stjärnig

Detta område har inga
eller få anordningar för
dig som besökare.