Tempelkullen

Tempelkullen. Foto:Jens Johannesson
Tempelkullen är ett av länets minsta naturreservat, med en areal på 1,4 hektar. På den lilla ytan finns några mycket fina gamla ekar med ett högt naturvärde.
Stor blåklocka från Tempelkullen.<BR>Foto: Jens Johannesson.

Reservatet utgörs av en glest lövträdsklädd kulle med ekhagekaraktär.

Förutom ett tiotal grova eller mycket grova ekar finns ett tiotal yngre ekar samt 25-30 andra äldre lövträd av björk, lind, asp, ask, lönn, rönn och fågelbär. I buskskiktet förekommer nypon, hagtorn och enstaka enbuskar.

Den hävdgynnade floran är mycket artrik främst på de mer höglänta delarna av kullen med bland annat brudbröd, darrgräs, ängsvädd, stor och liten blåklocka, grönvit nattviol, blåsuga och gullviva.

Insektsfaunan i området är undersökt med fönsterfälla. Då påträffades bland annat den sällsynta ängern Globicornis nigripes, rovstekeln Crossocerus congener samt de tre regionalt ovanliga arterna Symmorphus debilitatus (stekel), Lasius brunneus (träjordmyra) och Crossocerus assimilis (rovstekel).

Ekarnas lavflora är intressant med förekomst av de ovanliga arterna gul dropplav, brun nållav och hjälmbrosklav. Av vedsvampar finns blekticka. Från området har även rapporterats häckning av kattuggla.

Tempelkullen omtalas som en gravkulle från vikingatiden. Namnet Skedevi (den närliggande gården) med ändelsen -vi antyder att det funnits en helig plats eller offerplats i närheten. Denna plats kan ha varit Tempelkullen. En fast fornlämning är noterad på krönet av kullen.


Besöksklass 1-stjärnig

Detta område har inga
eller få anordningar för
dig som besökare.

 

Vandra, cykla, bada...?
Karta för den friluftsintresserade.
Klicka på bilden!