Ryda

Ryda naturreservat utgörs av en sydvästvänd förkastningsbrant som skjuter ut i sjön Åsunden med naturskogsartad barrskog där tall dominerar. Via ett mäktigt skogsbryn med grova ekar, aspar och björk övergår landskapet i öppen äng. De flesta av områdets rödlistade och krävande arter av mossor och lavar är knutna just till ek och asp.

Mossigt och mjukt är det i Ryda naturreservat.<BR>Foto: Kurt Adolfsson.Rydas branter ligger cirka 20 km öster om Kisa. Här hittar du gammal barrskog där människan inte har påverkat speciellt mycket. Detta är ganska vanligt i branter eftersom att det är svårt att avverka i dessa. Lind, lönn, asp och ek är de trädslagen som finns i lövbrynen. Högst upp på den torra toppen dominerar tallen och i området finns det gott om döende och döda träd.

De gamla träden, stenarna och klipporna är relativt moss- och lavrika. Ett antal arter som är rödlistade har hittats i reservatet som till exempel västlig njurlav och lunglav. Vissa finns i stor omfattning. Det är väldigt troligt att även insektsfaunan är rik men tyvärr är den inte inventerad.

 


Besöksklass 1-stjärnig

Detta område har inga
eller få anordningar för
dig som besökare.

 

Vandra, cykla, bada...?
Karta för den friluftsintresserade.
Klicka på bilden!