Räckeskog naturreservat

Ekmiljö i Räckeskog naturreservat. Foto: Henry Stahre
Räckeskogs naturreservat utgörs av ett ekpräglat odlingslandskap längs sjön Ämmerns nordöstra strand. Här finns också ett bergigt skogsparti med uråldriga tallar och strandskogar som domineras av klibbal.

Reservatet delas av en mindre väg. Mellan vägen och sjön Ämmern finns en långsträckt, kuperad betesmark. Längs stranden finns en klibbalsdominerad lövskog.

De största naturvärdena finns i en helt ekdominerad dunge 300 meter söder om gården, samt i branten öster om gården. I branten finns en gammal tallskog med inslag av mycket gamla ekar. Vidare förekommer partier med igenväxande hagmark och talldominerad barrskog. Utöver nämnda trädslag förekommer också björk, asp, klibbal, alm, lönn, lind, sälg, rönn, oxel, brakved, hassel och hägg.

Antalet rödlistade lavar och insekter knutna till ek är mycket stort. Bland de många sällsynta arter som förekommer kan nämnas läderbagge och gammelekslav.

Fältskiktsfloran är ofta lundartad med arter som trivs under näringsrika förhållanden. Dominerar gör ofta arter som älgört, liljekonvalj, ekbräken, hässlebrodd, lundgröe, kirskål, blåsippa, stenbär, lundstarr, smörboll och piprör. Av mindre vanliga arter kan nämnas trolldruva, lungört, vätteros, underviol, vårärt och hässleklocka. Dessutom  förekommer en vanlig barrskogsflora. Väster om byvägen finns här och var ännu kvar rester av en ängs- och betesmarksflora.

 

Räckeskogs naturreservat. Foto: Henry Stahre

Besöksklass 2-stjärnig

Detta område har
vissa anordningar för
dig som besökare.

Vandra, cykla, bada...?
Karta för den friluftsintresserade.
Klicka på bilden!