Kättilstad naturreservat

Ekhagen i Kättilstad naturreservat med kraftiga och grovbarkiga ekar. Foto: Henry Stahre.
I Kättilstads naturreservat är variationen stor. Här finns både vackra ekhagar och en blockrik barrnaturskog. I en av hagarna finns grunder efter tidigare torpbebyggelse och i skogen finns resterna av en fornborg.

I Kättilstads naturreservat finns en vacker hagmark med såväl biologiska som kulturhistoriska kvaliteer. I delar av hagen finns det talrikt med gamla ekar och i en annan del ligger resterna efter ett torpställe.

De gamla torpruinerna omges av träd och buskar som var till nytta och fröjd för torparna - fågelbär, rönn, vildapel, slån, nypon, hagtorn och en. Man kan även hitta gamla torparväxter som snödroppar, vintergröna och syrén.

På de gamla ekarna i hagen finns en intressant lavflora med bland annat de hotade arterna gammelekslav och skärelav. Av kärlväxter märks betesgynnade arter som gullviva, smultron, kattfot och knippfryle. I mer lundartade delar av betesmarkerna växer bland annat blåsippa, vitsippa, vippärt och sårläka.

Skogen i reservat har delvis naturskogskaraktär. Här växer riktigt gamla tallar blandat med granar och långsamt växande ekar. Spridda i området finns en hel del stående och liggande döda träd. Några delar domineras av asp

Högt belägen, i den östra delen av naturreservatet, ligger en av Kindas många fornborgar omgiven av branta blockrika sluttningar och stup. Här kunde våra förfäder söka skydd under orostider. 

 

Kättilstads naturreservat. Foto: Henry Stahre

Besöksklass 2-stjärnig

Detta område har
vissa anordningar för
dig som besökare.