Stora Bjärbyeken naturminne

Trädet har en enorm stam. Foto: Henry Stahre.
"Stora Bjärbyeken" hyser tre signalarter av lavar. Det bidrar till trädets höga naturvärden.

Brun nållav, flarnlav och klotterlav signalerar alla om höga naturvärden. Den förstnämnda är också en hotad art.

Förekomsten av död ved bidrar också till naturvärdena. Den ger förutsättningar för ett rikt insektsliv.

"Stora Bjärbyeken" har en enorm stam och krona. Omkretsen är 6,5 meter.