Säteriekarna naturminne

Ekarna vid Finspångs säteri är ihopväxta till en. Foto: Henry Stahre
Tre ekar är ihopväxta till en. De har ett högt naturvärde.

Ekarna vid Finspångs säteri är väldigt imponerande i den öppna omgivningen. De har också ett ovanligt växtsätt. 

På stammarna växer flarnlav som är en signalart som indikerar höga naturvärden. Träden innehåller även död ved och boplatser för fåglar.

Ekarna har ett högt naturvärde. Men de största värdena är dock kulturhistoriska och estetiska.