Herrborumekarna naturminne

Den här eken har ett strutformat växtsätt. Foto: Henry Stahre.
"Herrborumekarna" har höga naturvärden. Men båda träden är skadade av igenväxning.

Den ena eken står nära Herrborums herrgård. Eken har en omkrets på sex meter men är kraftigt skadad av igenväxning.

Trädet har väldigt höga naturvärden. Det växer fyra lavarter på eken som signalerar höga värden. Två av dem, rödbrun blekspik och svartprickig grafittilav, är också hotade.

Eken innehåller också mycket död ved som ger goda förutsättningar för ett rikt insektsliv. Boplatser för fåglar bidrar också till det höga värdet.  

Naturminnen står ofta på privat mark och är inte lämpliga att besöka. Därför saknas information och besöksanläggningar.

Den andra eken finns nordväst om herrgården. Trädet har en omkrets på fyra meter men är kraftigt skadad av igenväxning.

Eken har ett estetiskt värde genom det ovanliga strutformade växtsättet. Trädet har också ett naturvärde. På trädet växer klotterlav som signalerar ett högt naturvärde. Det finns också död ved.  

Den här eken har en omkrets på sex meter. Foto: Henry Stahre.