Bodaeken naturminne

Det finns död ved som gynnar insektslivet. Foto: Henry Stahre
"Bodaeken" har höga naturvärden. Det finns exempelvis död ved som gynnar insektslivet.

Till det höga naturvärdet bidrar dels den döda veden, dels att det finns en signalart av lav. Den heter Calicium salicinum. Det finns också hål som kan användas av fåglar som boplats.

Eken har en omkrets på cirka fyra meter. Den står halvöppet mellan en betesvall i öster och en granskog i väster.