Östergötlands Bevarandeplaner

Varje Natura 2000-område har en så kallad bevarandeplan. Planen beskriver området, vilka naturvärden som finns samt en målbeskrivning för naturvärdena i området. Arbetet med att revidera och uppdatera bevarandeplanerna för Natura 2000-områdena i Östergötland pågår fortlöpande när nya uppgifter om områdena inkommer. 

Alla Natura 2000-områden i Östergötland har en fastställd bevarandeplan. Planerna redovisar vilka naturtyper (habitat) och arter som finns inom respektive område, i vilka delområden naturtyperna finns, målsättningen för naturen i området, vilka åtgärder som kan behövas för att nå målen, vad som kan skada naturen och hur vi följer upp områdena för att målen ska nås.

I flera Natura 2000-områden finns även andra bestämmelser förutom natura 2000-bestämmelserna. I hävdade hagmarker sköter oftast djurhållaren naturvärdena efter miljöstödens åtagandeplaner. Vissa Natura 2000-områden är även skyddade som naturreservat och då sköts naturvärdena efter en skötselplan. Åtagandeplaner och skötselplaner ska ligga i linje med bevarandeplanen och i de fall de inte gör det måste Länsstyrelsen uppdatera någon av planerna.

Länsstyrelsen arbetar fortlöpande med att revidera och uppdatera länets bevarandeplaner. Vid en uppdatering fastställs bevarandeplanen på nytt. Innan ges markägare och andra berörda möjlighet att ge synpunkter. Fastställelsen kungörs i länspressen och på Länsstyrelsens webb.