Östergötlands Bevarandeplaner

Varje Natura 2000-område har en så kallad bevarandeplan. Planen beskriver området, vilka naturvärden som finns samt en målbeskrivning för naturvärdena i området. Arbetet med att revidera och uppdatera bevarandeplanerna för Natura 2000-områdena i Östergötland pågår fortlöpande när nya uppgifter om områdena inkommer. 
Foto: Mikael Hagström, Länsstyrelsen. Ekhage i Kättilstad

Alla Natura 2000-områden i Östergötland har en fastställd bevarandeplan. Planerna redovisar vilka naturtyper (habitat) och arter som finns inom respektive område, i vilka delområden naturtyperna finns, målsättningen för naturen i området, vilka åtgärder som kan behövas för att nå målen, vad som kan skada naturen och hur vi följer upp områdena för att målen ska nås.

 

Foto: Anneli Lundgren. Naturvårdsbränning, Fjällmossen 2010.

I flera Natura 2000-områden finns även andra bestämmelser förutom natura 2000-bestämmelserna. I hävdade hagmarker sköter oftast djurhållaren naturvärdena efter miljöstödens åtagandeplaner. Vissa Natura 2000-områden är även skyddade som naturreservat och då sköts naturvärdena efter en skötselplan. Åtagandeplaner och skötselplaner ska ligga i linje med bevarandeplanen och i de fall de inte gör det måste Länsstyrelsen uppdatera någon av planerna.

 

Svartåmynningens naturreservat, linköpings kommun. Foto: Kurt Adolfsson.

​Länsstyrelsen arbetar fortlöpande med att revidera och uppdatera länets bevarandeplaner. Vid en uppdatering fastställs bevarandeplanen på nytt. Innan ges markägare och andra berörda möjlighet att ge synpunkter. Fastställelsen kungörs i länspressen och på Länsstyrelsens webb.