Kvalitetssäkring

Under åren 2004-2008 genomfördes en omfattande inventering av landets Natura 2000-områden och naturreservat - den så kallade basinventeringen. Ett stort arbete har genomförts -  med hjälp av olika metoder - för att avgränsa Natura 2000-områdenas art- och habitatutbredningar.

Regeringen gav sedan landets länsstyrelser i uppdrag att kvalitetsäkra Natura 2000-nätverket (RU 24 2009-2011).
Natura 2000-loggan

Basinventering

Basinventeringen genomfördes mellan 2004-2008; dels med flygbildstolkningar av myrar/mossar och större skogskomplex/skärgårdsmiljöer, dels med områdesvisa fältinventeringar -
t ex den landsomfattande Ängs-och Betesinventeringen.

Kvalitetssäkring - RU 24

Landets länsstyrelser har mellan 2009-2011 arbetat med kvalitetssäkring av Natura 2000-nätverket och lämnat förslag till ändringar av de anmälda naturtyper och arter samt yttergränser till Naturvårdsverket innan regeringen fattar beslut. Innan ändringsförslagen skickades in till Naturvårdsverket, har en omfattande remisshantering med berörda markägare, kommuner och andra myndigheter genomförts.

Nya beslut - EU-kommissionens granskning återstår

Den 9 augusti 2012 tog regeringen beslut om att fastställa dessa föreslagna förändringar av Natura 2000-områdena. Ännu återstår EU-kommissionens granskning av dessa ändringar och hur det ev. påverkar Sveriges bidrag till Natura 2000-nätverket i de olika biogeografiska regionerna.

Bevarandeplaner

Efter kvalitetssäkringsarbetet återstår att ev. justera och fastställa bevarandeplaner med de nya uppgifterna så att markägare, entreprenörer, exploatörer och andra myndigheter hittar rätt uppgifter i och vid Natura 2000-områdena.

Här hittar du alla bevarandeplaner för Östergötlands 277 Natura 2000-områden.